Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Finns folkhälsan på den politiska agendan?

Politisk viljeinriktning är en förutsättning för att förändringsarbete ska få genomslag i hela organisationen och bli långsiktigt hållbar.

Reflektera över om folkhälsan eller jämlik hälsa diskuteras inom politiken i din organisation. Om frågan finns i den politiska vardagen, blir det lättare att knyta an folkhälsoarbetet till detta.

Om inte – vilka öppna fönster finns?

Om folkhälsofrågan inte finns tydligt utryckt på agendan, ta reda på vilka pågående och stora samhällsutmaningar som diskuteras, det vill säga öppna fönster. Fundera på hur folkhälsoarbete och en mer jämlik hälsa kan bidra, som medel, till lösningen.

Öppna fönster kan exempelvis handla om social hållbarhet, Agenda 2030 eller omställningen till en god och nära vård. Det kan också handla om frågor om hur vi ska klara framtidens välfärd med de demografiska och ekonomiska utmaningarna vi har framför oss. Eller om klyftorna i samhället, skillnader i skolresultat mellan olika grupper av flickor och pojkar, eller den ökande psykiska ohälsan.

Du kan också identifiera de faktorer som påverkar folkhälsan och se om de finns med i den politiska diskussionen. Och på vilket sätt. Hälsans bestämningsfaktorer beskriver faktorer på olika nivåer som påverkar hälsan och kopplingen mellan de individuella och de samhälleliga förutsättningarna för god hälsa vilka är avgörande för de individuella.

Sätt folkhälsan på den politiska agendan

Koppla de utmaningar som finns på agendan till folkhälsoarbetet och jämlikhet i hälsa – antingen som medel eller mål. Befolkningens hälsa är både ett resultat av välfärdens verksamheter och en förutsättning för många verksamheters måluppfyllelse.

Hälsans bestämningsfaktorer

Bilden hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren och Whitehead) illustrerar faktorer som påverkar hälsan som olika lager, från genetiska faktorer till strukturella faktorer såsom socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. På bottenplattan står människosyn och proportionell universalism vilket betyder generella åtgärder som anpassats i omfattning utifrån behov och utformats utifrån olika gruppers behov.

Hälsans bestämningsfaktorer; samhällsutveckling, samhällsarenor, socioekonomisk situation, levnadsvanor och beteende, socialt sammanhang.

Hälsans bestämningsfaktorer.

  • Samhällsutveckling - samhällsekonomi, miljö, social hållbarhet
  • Samhällsarenor - boende, närmiljö/fritid, kultur, föreningsliv/skola, utbildning/arbete, försörjning/hälso- och sjukvård, omsorg, socialt arbete.
  • Socioekonomisk situation - utbildning, yrke, inkomst, sysselsättning
  • Levnadsvanor och beteende
  • Socialt sammanhang- socialt stöd och gemenskap
  • Tillit, tilltro, hopp och framtidstro, kön, ålder, arv

Använd gärna matrisen för att tydliggöra kopplingen mellan hälsans bestämningsfaktorer och olika politikområden och samhällssektorer.

Läs mer

Styra och leda folkhälsa

Regeringens proposition God och jämlik hälsa – en utvecklad Folkhälsopolitik sid 130 (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR