Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Finns det forum för dialog och samverkan?

Folkhälsoarbete är tvärsektoriellt. I tvärsektoriellt arbete behöver aktörer från olika sektorer på olika nivåer agera och lära tillsammans. En stark välfärd vilar på en nära samverkan inom och mellan kommuner och regioner. Välfärdens olika verksamheterna behöver tillsammans med andra utforma tvärsektoriella lösningar och använda samhällets resurser på ett klokt sätt för att hantera aktuella samhällsutmaningar och problem. Om vi ska hitta nya tillvägagångssätt och kunna tänka nytt behövs forum för erfarenhetsutbyte, lärande och dialog mellan medborgare, myndigheter, länsstyrelsen, civila samhällets organisationer, näringsliv, akademi, professioner och näringsliv. Ett exempel är att främja fysisk aktivitet och träning med syfte att förebygga fallskador. Det kräver involvering av flera aktörer.

Fundera på vilka samverkansforum som redan finns. Forum med frågor av betydelse för hälsan i befolkningen. Det kan vara formella samverkansytor med uttalat ansvar eller informella samverkansytor som handlar om relationer och påverkansarbete, båda behövs.

Några exempel på formell samverkan är: politiska beredningar, råd och kommittéer, samverkansgrupper mellan region och kommun och idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Hur kan vi skapa förutsättningar för god samverkan?

Samverkan inom och mellan organisationer, i kombination med tydligt ansvar och mandat, en gemensam bild och syfte, är en förutsättning för att förändring ska ske. Ett gemensamt ansvar utgår från tillit, delaktighet och samsyn kring det gemensamma målet. Att det finns en samsyn i målbilden är en annan förutsättning. Lika viktigt är att alla aktörer ser nyttan med att samverkan det vill säga ”What´s in it for me?” Samverkan är dessutom en kompetens i sig.

Tips om du själv ska initiera samverkan

Att få till en samverkan med goda resultat är inte alltid lätt. Alla har inte heller jämlik hälsa i fokus. Här är några tips:

  • Identifiera samverkansmöjligheter utifrån de resurser du har tillgängliga och vad som är möjligt att uppnå givet tidsramen.
  • Sätt upp egna mål för samverkan.
  • Identifiera vilka intressenter som är viktiga i just denna samverkan.
  • Ta reda på vilka mål intressenterna har för sin verksamheten och vad de kan vinna på att samverka? Vad är deras intresse? What’s in it for them?
  • Fundera över vilket inflytande och mandat de har eller kan få över åtgärden? Och vilka som är viktigast att få med?
  • När är det bäst att engagera och involvera de olika intressenterna? I behovsanalysen, planeringen, genomförandet eller uppföljningen?
  • Och på vilket sätt? Ska de bara informeras, rådfrågas eller ingå i en arbetsgrupp?
  • Gör en tidsplan för de olika stegen i samverkansprocessen.
  • Vässa dina argument och hur du kan hantera invändningar och motstånd mot förändring och nya förhållningssätt.
  • Glöm inte vem du är till för – medborgarna.

Läs mer

Översikt folkhälsoverktyg

Jämlik hälsa - kompetenser för sektorsövergripande samarbete

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR