Publicerad 16 februari 2022

Samling för social hållbarhet

20 kommuner och regioner har arbetat tillsammans med SKR i Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa under 2011 - 2013. Arbetet resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Samlingens fem rekommendationer

  • Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning
  • Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
  • Ge alla barn och unga en bra start i livet
  • Ge alla förutsättningar till egen försörjning
  • Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen

Uppföljning av arbetet

I december 2013 genomfördes en uppföljning av arbetet inom Samling för social hållbarhet. Resultatet ger en bild av hur deltagarna upplevde arbetet och om och hur de har gått vidare med de fem rekommendationerna och 23 åtgärderna som arbetet resulterade i.

Från kunskap till handling (PDF) Pdf, 574 kB.

Gör jämlikt - gör skillnad

I slutrapporten ”Gör jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa” presenteras 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Gör jämlikt - gör skillnad

Kortversion Gör jämlikt - gör skillnad

English summary Delivering equality to make a difference (PDF) Pdf, 433 kB.

Filmer

Spårvagnen som tar nio år

Mellan ändstationerna på spårvagnslinje 9 är det nio års skillnad i förväntad livslängd. Varför? Reportage från Angered i Göteborg.

Spårvagnen som tar nio år

Den svenska paradoxen

En film som belyser hälsoskillnader som finns mellan olika grupper, utifrån socioekonomi, etnisk tillhörighet, kön och så vidare. Alla medborgare, oavsett kön, ålder, etnicitet, utbildningslängd och så vidare ska bemötas, behandlas på ett likvärdigt sätt.

Den svenska paradoxen

Vad kan vi lära oss av Marmotkommissionen

Marmot som ligger bakom Marmotkommissionen och rapporten Closing the gap in a generation berättar om sina lösningar och fynd.

Jämlikhet Marmot

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR