Publicerad 24 mars 2022

Infrastruktur för e-hälsa

Den digitala infrastrukturen är väsentlig för att olika typer av e-hälsotjänster ska fungera och underlätta användningen av tjänsterna. För en hög säkerhet behövs standarder och teknik för identitet och åtkomst. SKR:s dotterbolag Inera hanterar många av dessa frågor för regioner och kommuner.

Precis som för annan infrastruktur – vägar, järnvägar med mera – har den digitala infrastrukturen stor betydelse för ett fungerande samhälle. Infrastrukturen består av fysiska delar, som it-komponenter och it-tjänster, men också av de processer som stöttar verksamheterna i deras informationshantering och där ordning och reda behövs.

Standardiseringsfrågor är ett av de områden som parterna bakom Vision e-hälsa 2025 framhåller som särskilt angeläget att arbeta med för att e-hälsovisionen ska uppnås. Det är också något som de nationella aktörerna inom e-hälsoområdet fokuserar på, för en säker informationsöverföring och för ge förutsättningar för en nödvändig digital utveckling i regioner och kommuner. En särskild arbetsgrupp inom organisationen för Vision e-hälsa 2025 arbetar också för en bättre användning av standarder.

Hantering av säker digital kommunikation

Den infrastruktur för digitalisering som SKR:s dotterbolag Inera erbjuder, omfattar bland annat lösningar för att hantera säker digital kommunikation, identitet, behörighet och autentisering men också sådant som loggning, samtycke och spärrar. Infrastruktur och tjänster inom dessa områden har tidigare varit anpassade efter regioners behov, men förändringar pågår nu för att även kommuner i allt högre grad ska kunna använda sig av infrastrukturen.

Mer om Ineras arbete med infrastruktur för säker identitet och åtkomst

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR