Publicerad 24 november 2021

Digitala produkter och tjänster för egenmonitorering

SKR har tagit initiativ till ett kompetensforum där regionerna samverkar och samarbetar kring införande av digitala tjänster för egenmonitorering. Initiativet är en fortsättning på projekt Ordnat införande av digitala produkter och tjänster, som avslutades i december 2019.

På flera håll i landet sker nu projekt, piloter och införande av lösningar för egenmonitorering av kroniska sjukdomar. För att öka utvecklingen av nya arbetssätt och införanden av digitala lösningar för egenmonitorering är det viktigt med samarbete och samordning mellan regioner, men även med de statliga vård- och omsorgsmyndigheterna. Det handlar bland annat om att samla in och sprida konkreta erfarenheter.

Egenmonitorering i hemmet

Ett kort reportage där Maggie Abrahamsson berättar om sina erfarenheter av egenmonitorering hemma. Medverkar gör även sjuksköterskan Linda Göransson från Region Jämtland Härjedalen. Reportaget är gjort av Sveriges Television 13 september 2020. Reporter Johan Pisoni. Längd: 19 minuter.

Samverkan och samordning

SKR har tagit initiativ till ett kompetensforum där regioner gemensamt samarbetar och samverkar kring frågor som begrepp, inkluderingskriterier, upplägg, förvaltning, uppföljning och forskning. I detta sker även en samordning med regionernas samverkansmodell för medicinteknik och med övriga relevanta delar i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Samverkan inbegriper även utformning av samordnad kravbild för att ge tydligare förutsättningar både för kunder och leverantörer att utveckla och införa långsiktigt hållbara arbetssätt och digitala lösningar. Konkret innebär detta att nationella strukturer, processer, rekommendationer och andra förutsättningar/förmågor behöver utformas som stöd för breddinförande.

Nuläge och status

Nuläget är baserat på intervjuer med ett flertal aktörer på marknaden. Från att tidigare varit mindre projekt drivet av eldsjälar - har allt fler regioner inkluderat införande av egenmonitorering i sina strategiska utvecklingsplaner. Flera regioner planerar storskaliga projekt/införande till patienter med kroniska sjukdomar. Inom flera regioner är upphandlingar genomförda och samarbete är inlett med plattformsleverantörer. Även privata och digitala vårdgivare är i startgroparna för att på bred front erbjuda rikstäckande tjänster för egenmonitorering till patienter med kroniska sjukdomar.

Egenmonitorering – en digital tjänst som sprider sig över landet

Intervju som presenterar nuläget i Sverige av användningen av digitala tjänster och produkter för egenmonitorering till patienter med kroniska sjukdomar. Reportaget ovan från SVT finns även med i detta inslag. Carolina Jansson från SKR intervjuar kollegan Karina Tellinger McNeil. Längd 19 minuter.

Påverkan av Covid-19

Covid-19 har ytterligare ökat intresset bland regioner och privata och digitala vårdgivare att accelerera införandet av egenmonitorering. Syftet med egenmonitorering är ett trygghetsskapande för att motivera självisolering till patienter med kroniska sjukdomar som bör undvika fysiska återbesök på sjukhus/vårdcentral i samband med covid-19.

Vision e-hälsa 2025

Egenmonitorering är nationellt prioriterat för att förverkliga vision e-hälsa 2025. Beredningsgruppen beslutade i juni 2020 om en genomförandeplan i arbetet med förverkligande av visionen. Genomförandeplanen är en samlad plan över de insatser som man beslutat att prioritera och gemensamt samverka kring. En av dessa insatser är digitala tjänster för egenmonitorering.

Vision e-hälsa

Kompetensforum regioner

Intresset är stort från regionrepresentanter att medverka i kompetensforum. Mötena är temabaserade genom digitala möten/workshops.

Syftet med att etablera ett kompetensforum/nätverk är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan vårdgivare och identifiera möjliga samordningsområden till exempel begrepp, krav, upplägg och utvärdering. I kompetensforum ingår representanter från de flesta regionerna.

Kompetensforum har ett digitalt samarbetsrum där det finns möjlighet att dela material, information och kunskap mellan regionerna. Har du frågor om kompetensforum/nätverk kontakta SKR.

Rapporter

Projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster har gett ut flera rapporter om ämnet.

Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinarie egenvård och hemmonitorering

Rapporten är en nulägesbeskrivning och analys av läget i Sverige hösten 2019. Här beskrivs ett axplock av vårderbjudande under den perioden.

Rapport Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering (PDF) Pdf, 1 MB.

Sammanfattning av rapporten Vårderbjudande med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering (PDF) Pdf, 366 kB.

Tydligare spelregler och samordning av krav

Rapporten från 2018 beskriver regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård.

Rapport Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag (PDF) Pdf, 2 MB.

Sammanfattning av rapporten Tydligare spelregler och samordning av krav (PDF) Pdf, 1 MB.

Hemmet- platsen för framtidens vård och omsorg

När hemmet i allt snabbare takt blir platsen för vård och omsorg måste regioner och kommuner hitta nya sätt att samarbeta kring välfärdsteknik och e-hälsa. Fokus i rapporten från 2019 ligger på hur logistiken av tjänsterna ska ske och vem som ansvarar för vad.

Rapport: Hemmet – platsen för framtidens vård och omsorg (PDF) Pdf, 3 MB.

Sammanfattning av rapporten: Hemmet - framtidens plats för vård och omsorg (PDF) Pdf, 962 kB.

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Strateg

Kontakt

Kontakta SKR