Publicerad 11 augusti 2021

Digitala utomlänskontakter 2020

Digital vård har fått ett brett och nationellt genomslag, framförallt via initiativ av privata aktörer. SKR har följt utvecklingen i Region Jönköpings län och Region Sörmland sedan möjlighet till digital vård etablerades.

Sedan 2016 har ett antal i huvudsak digitala vårdgivare etablerats i Sverige. Det finns privata digitala aktörer verksamma i flera regioner, liksom regionernas egen digitala vård. Alla har dock mindre volymer jämfört med de största. Alla regioner har inte heller förutsättningar att skilja ut digital vård från besök.

Digitala vårdkontakter utomläns 2020 (PDF) Pdf, 2 MB.

Stor ökning av digitala utomlänskontakter

Digitala utomlänskontakter är vårdmöten som sker via chatt eller video där patienten är hemmahörande i en annan region än den region där den digitala vårdgivaren är etablerad.

Fyra aktörer står ut står ut som stora leverantörer av digital vård; KRY, Doktor.se, Min Doktor samt Doktor 24. Tillsammans med JointAcademy stod de år 2020 för cirka 94 procent av totala volymen digitala utomlänskontakter, av de elva privata aktörer som är leverantörer genom Region Jönköpings län och Region Sörmland. KRY är den enskilt största vårdaktören med 40 procent.

Tillsammans har de levererat 2,3 miljoner utomlänskontakter år 2020, en ökning med 100 procent jämfört med 2019. Vårdkontakterna bestod av:

 • Läkare 67 procent
 • Sjuksköterskor 18 procent
 • Sjukgymnast/fysioterapeut 10 procent
 • Psykologer 5 procent

Användning av digital vård

Boende i Stockholm var under 2020 den största gruppen att använda digital vård. Även relaterat till befolkningen så är Stockholmare största användarna med 375 vårdkontakter per 1 000 invånare, medan boende i Norrbotten hade 104 vårdkontakter per 1 000 invånare.

Kostnader för digitala utomlänskontakter

Region Jönköpings län och Region Sörmland fakturerade tillsammans 906 miljoner kronor för digitala utomlänskontakter utanför länet under 2020. Kostnaden för digitala utomlänsvård kan ligga antingen central i regionen, eller på patientens valda vårdcentral. Detta är en del av de ekonomiska villkoren i vårdvalet och beslutas av varje region. Även vårdcentralens kostnadsnivå för digital utomlänsvård beslutas regionalt och kan avvika från den gemensamma utomlänsprislistan som tillämpas vid fakturering mellan regioner.

Fri etablering och valfrihet

De digitala vårdgivarnas etablering har gått snabbt, eftersom Sverige har strukturer och lagar som möjliggjort det. Flera samverkande lagar skapar, i en internationell jämförelse, unika förutsättningar:

 • Fri etablering och anslutning till vårdval - offentlig finansiering, Lagen om valfrihetssystem.
 • Etablerade vårdcentralers rätt att anlita underleverantörer - indirekt offentlig finansiering, Lagen om valfrihetssystem.
 • Patientens valfrihet att söka öppenvård i hela landet, Patientlagen.
 • Patientens hemregion betalar kostnaden (utomlänsfakturering), Hälso- och sjukvårdslagen.

SKR bedriver, tillsammans med regionerna, ett arbete med frågor relaterat till utvecklingen av digitala vårdtjänster. I det arbetet ingår bland annat att analysera de legala förutsättningarna ovan och identifiera alternativ till dagens principer för ersättning, där hemregionen har kostnadsansvar för digital utomlänsvård.

Öppen data

För ytterligare data om till exempel uppgifter för respektive region finns ett Excel-dokument som kan sorteras utifrån region, vårdkontakter etcetera. Excel måste finns installerat för att kunna använda filen.

Digitala vårdkontakter helår 2020 uppdaterad 0428 (Excel) Excel, 224 kB.

Fakta

Sammanställningen avser endast digitala vårdkontakter och omfattar enbart offentligt finansierad vård. Fokus ligger på vårdkontakter som genomförts under 2020 med jämförelser med tidigare år, där det är möjligt och relevant.

De vårdgivare som ingår i redovisningen är verksamma i Region Sörmland och Region Jönköping, och erbjuder därifrån digital vård till befolkningen i hela Sverige. Vårdgivarna har antingen kontrakt direkt med regionen, eller som underleverantör till annan av regionen kontrakterad vårdgivare.

Uppgifterna har tillhandahållits av Region Jönköping och Region Sörmland och sammanställts av SKR.

Vidare ska noteras att sammanställningen inte ger en fullständig bild av hälso- och sjukvårdens digitalisering, bland annat eftersom den endast innehåller uppgifter om den digitala vård som erbjuds över regiongränser.

Informationsansvarig

 • Patrik Sundström
  Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR