Publicerad 24 mars 2022

Digitala vårdtjänster i primärvården

SKR ser digitala vårdtjänster som en självklar och naturlig del av framtidens vårdutbud. Rätt använda bidrar de till en mer tillgänglig, effektiv och jämlik vård.

Utvecklingen av digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren. Framför allt har antalet kontakter ökat kraftigt under pandemin och bidragit till att en väldigt stor andel av primärvård i dagsläget erbjuder digitala kontakter. Det handlar både om kontakt med läkare och andra yrkesgrupper via olika kanaler – video eller chatt – men också andra former av digitala tjänster.

Ett par exempel är självmonitorering, det vill säga där patienten själv mäter och registrerar vissa värden, och datorprogram med inslag av artificiell intelligens som utifrån patientens frågeställningar om vårdbehov ger vissa råd.

Fortsatt digitalisering av vården nödvändig

En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitalisering har stora möjligheter att göra vården både bättre för patienterna och effektivare för samhället i stort. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården, arbeta mer preventivt och möta ett ökat vårdbehov utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad.

En sådan utveckling anses vara en av vägarna för att klara de kommande utmaningarna med kraftigt ökade, demografiskt betingade behov som inte kan mötas med tillgänglig arbetskraft. Samtidigt är det viktigt att skapa förutsättningar för att nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR