Publicerad 11 augusti 2021

Överenskommelse, psykisk hälsa 2020

SKR och statens överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen byggde på tidigare överenskommelser och var en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Återrapportering 2020 års överenskommelse

Den 31 mars lämnade SKR sin slutrapport till regeringen. Rapporten redovisar det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR genom Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) under 2020 samt översiktligt den verksamhet som bedrivits i regioner, kommunerna och i länen. Vidare redogörs hinder och utmaningar som påverkar måluppfyllelse och ambitioner för insatserna inom ramen för överenskommelsen.

Arbetet har haft ett brett fokus och mycket av arbetet sker i samarbete med kommuner, regioner, brukar- och frivilligorganisationer. Ett av utvecklingsarbetena som fortsätter efter 2019 års överenskommelse är rätt insatser på rätt nivå i rätt tid.

Covid-19 har medfört stora utmaningar för verksamheterna men pandemin har även fört med sig positiva saker som ett tydliggjort behov av samverkan, att utvecklingen har gått snabbt framåt på flera områden och att engagemanget har ökat för frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa. UPH har under året tagit initiativ till att samla aktörer brett för att gemensamt stärka arbetet kring psykisk ohälsa under den pågående pandemin. Det har resulterat ibland annat en stödlista som tagits fram med hjälp av öppna samordningsmöten där olika aktörer som arbetar med psykisk hälsa deltagit.

Rapporten avslutas med en diskussion om vad som krävs för ett framtida arbete. Rapporten inkluderar länkar till de rapporter och produkter som tagits fram under året.

Slutrapport Överenskommelse inom psykisk hälsa 2020 (PDF) Pdf, 686 kB.

Bilaga 1 (PDF) Pdf, 325 kB.

Bilaga 2 (PDF) Pdf, 205 kB.

Bilaga 3 (PDF) Pdf, 609 kB.

Överenskommelsens innehåll

Överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa” omfattade totalt 1716 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen. 1694 miljoner kronor fördelades till kommuner och regioner för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området.

Det fanns tre syften med överenskommelsen:

  • Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2020 års överenskommelser.
  • Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
  • Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser som regeringen och SKR är överens om, inom ramen för denna överenskommelse, för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Regeringen och SKR var överens om att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stimulera insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Överenskommelse insatser inom området psykisk hälsa 2020 (PDF) Pdf, 325 kB.

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset