Publicerad 11 januari 2021

Ny rapport om skador inom psykiatrisk vård

Nu redovisas den andra markörbaserade journalgranskningen som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän psykiatrisk- och rättspsykiatri vård. Rapporten är internationellt sett den största inom psykiatrisk verksamhet som genomförts på nationell nivå.

Undersökningen omfattar 4 573 vårdperioder och i rapporten beskrivs hur skador och vårdskador (undvikbara skador) fördelar sig exempelvis mellan kön och ålderskategorier. Här presenteras några av de viktigast upptäckterna.

Inom allmän vuxenpsykiatrisk vård granskades 4073 journaler i tjugo regioner. Av dessa identifierades skador i 15,5 procent.

Totalt identifierades 982 skador varav 37 procent bedömdes vara undvikbara eller sannolikt undvikbara. Kvinnor har en signifikant högre andel skador 18,3 procent jämfört med 12, 6 procent för män.

Avsiktligt självdestruktiv handling var den vanligaste typen av skada. Andra vanliga skador var förlängt sjukdomsförlopp, psykisk skada och läkemedelsrelaterad skada. I den förra rapporten som publicerades 2018 var förlängt sjukdomsförlopp den vanligaste typen av skada.

Inom rättspsykiatrisk vård granskades 500 vårdperioder. I 25 procent av dessa identifierades skador. Totalt identifierades 356 skador varav 33 procent bedömdes som undvikbara. Av skadorna var läkemedelsrelaterad skada den vanligaste typen av skada. Andra vanliga skador var psykisk skada och övriga skador.

Lägre kvalitetsbristmarkörer än 2018

I 68 procent av alla granskade journaler inom allmän vuxenpsykiatri identifierades kvalitetsbristmarkörer. I förra rapporten var motsvarande andel 78 procent. Fynden indikerar en något förbättrad följsamhet till nationella och lokala riktlinjer.

85 procent av de rättspsykiatriska journalerna innehöll minst en kvalitetsbristmarkör. De vanligaste kvalitetsbristsmarkörerna var ”Avsaknad av dokumentation om somatiskt status” i samband med slutenvård samt ”Bristande följsamhet till riktlinjer för metabolisk kontroll av patienter”.

Resultaten av markörbaserad journalgranskning visar att antalet skador i de olika skadeområdena är vanligare när riktlinjer inte följs. De vårdperioder där vårdplan saknades hade betydligt fler skador, 21 procent jämfört med 13 procent för vårdperioder med vårdplan.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR