Publicerad 4 november 2021

Resultat av mätning av trycksår

Mätningen för år 2021 visar på en uppgång i förekomsten av andelen trycksår jämfört med året innan, från cirka 11 procent våren 202 till cirka 14 procent hösten 2021.

Resultat trycksårsmätningar 2021 presentation (PDF) Pdf, 1 MB.

Om mätningarna

Mätningen, som vanligtvis genomförs i vecka 10, flyttades under 2021 fram till vecka 37 på grund av krisläget i sjukvården. Mätningen 2020 genomfördes dock som vanligt på våren, strax innan coronaviruset fick större spridning i samhället.

Totalt ingick 8710 patienter i mätningen. Mätningarna omfattar personer som är 18 år och äldre i slutenvård, exklusive rättspsykiatrisk vård. Alla regioner ingick i årets mätning, med undantag för region Stockholm och region Östergötland.

Resultaten från den nationella mätningen visar att andelen patienter med ett eller flera trycksår som inkluderar alla kategorier var cirka 14 procent, jämfört med cirka 11 procent 2020. Andel sjukhusförvärvade trycksår har ökat till 11 procent jämfört med 8 procent 2020. Trycksår registrerades hos 13 procent av kvinnorna och 14,6 procent av männen. Andel patienter som hade trycksår kategori 2 till 4 inklusive icke klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada var 8 procent.

Mätningen visar på stora variationer både mellan och inom regionerna. Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl.

Riskbedömda patienter

Andelen riskpatienter, som hade en riskbedömning dokumenterad i sin journal inom 24 timmar efter att patienten kommit in på sjukhuset, var 21 procent. Motsvarande siffra för 2020 var 20 procent.

Mätningar under specifik vecka

Punktmätningar genomförs vid en given dag under mätveckan på de patienter som är inskrivna på sjukhus. Mätningarna blir därför känsliga för variationer över tid och patienter med långa vårdtider blir överrepresenterade i materialet. Många regioner genomför lokala och regionala mätningar flera gånger per år och har ett systematiskt arbete för att få en bättre analys och kunskap om vad som är orsaken till att trycksår uppkommer.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR