Publicerad 3 november 2022

Resultat av mätning av trycksår

Mätningen för år 2022 visar att 14 procent av patienterna hade trycksår, vilket är samma resultat som i mätningen 2021. 19 av 21 regioner deltog i mätningen.

Resultat trycksårsmätningar 2022 presentation (PDF) Pdf, 229 kB.

Mätningarna regioner

Resultatet från den nationella mätningen 2022 visar att andelen patienter med ett eller flera trycksår var cirka 14 procent. Det är ett oförändrat resultat jämfört med mätningen 2021. Siffran inkluderar alla kategorier av trycksår. Andelen patienter med trycksår i kategori 2-4, inklusive icke klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada, var som förra året 8 procent. Andelen patienter med sjukhusförvärvade trycksår har däremot sjunkit med en procentenhet till 10 procent. Trycksår registrerades hos drygt 14 procent av kvinnorna och hos 13,7 procent av männen.

Mätningen genomfördes i vecka 37, samma vecka som året innan. Totalt ingick 7802 patienter i mätningen. Mätningarna omfattar personer som är 18 år och äldre i slutenvård, exklusive rättspsykiatrisk vård. Alla regioner med undantag för region Stockholm och region Kronoberg, ingick i årets mätning, 

Mätningen visar på stora variationer både mellan och inom regionerna. Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl.

Riskbedömda patienter

Andelen riskpatienter, som hade en riskbedömning dokumenterad i sin journal inom 24 timmar efter att patienten kommit in på sjukhuset, var 21 procent. Det är samma siffra som 2021. Medelåldern för riskpatienter var precis som förra året 77 år.

Mätningar under specifik vecka

Punktmätningar genomförs vid en given dag under mätveckan på de patienter som är inskrivna på sjukhus. Mätningarna blir därför känsliga för variationer över tid och patienter med långa vårdtider blir överrepresenterade i materialet. Många regioner genomför lokala och regionala mätningar flera gånger per år och har ett systematiskt arbete för att få en bättre analys och kunskap om vad som är orsaken till att trycksår uppkommer.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.

Mätning i kommuner - Svenska HALT

Svenska HALT (Healthcare-associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities) är en del av den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) HALT- mätningar. Mätningen 2022 sker vecka 46.

Information om Svenska HALT, Folkhälsomyndigheten

En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2021

En sammanställning av 2021 års mätning av vårdrelaterade infektioner (VRI), antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende för äldre och inom ramen för LSS (Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom kommunal hälso- och sjukvård.

Rapportens målgrupp är medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård, verksamhetschef eller personal på särskilt boende. Vi vänder oss också till dig som arbetar lokalt eller regionalt med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, Strama, vårdhygien och smittskydd eller är beslutsfattare på kommunal nivå.

Resultat trycksårsmätning PPM i kommuner 2021, Senior alert

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR