Publicerad 12 mars 2021

Resultat mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Sedan den första punktprevalensmätningen (PPM) hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både regioner och kommuner. Mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes 2020 under veckorna 40 och 41.

Regionernas resultat

Höstens mätning av basala hygienrutiner och klädregler visar att regionerna ligger på en hög nivå vad gäller full följsamheten till alla åtta stegen i mätningen. Dock visar resultaten en liten minskning, 81,7 procent jämfört med 82,7 procent i vecka 11-12, 2020. Andelen korrekta hygienrutiner i samtliga steg ligger på 85,1 procent jämfört med 85,9 procent våren 2020. Andelen korrekta klädregler ligger på 94,7 procent jämfört med 95,8 procent våren 2020.

Antalet personer som ingått i observationsstudien var högt, 19 479 observationer jämfört med 11 927 våren 2020. Gotland, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Stockholm, Sörmland, Västerbotten och Västra Götaland ingår inte i resultatet för riket.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i regioner (PDF)

Kommunernas resultat

Antalet kommuner som medverkade i mätningen var 162, jämfört med 71 kommuner i vårens mätning. Antal observationer var 19 760 jämfört med mätningen i vecka 11-12 som hade 7 800 observationer.

Resultaten visar att följsamheten till samtliga åtta steg för basala hygienrutiner och klädregler ligger på 64 procent jämfört med 59,2 procent i vecka 11-12, 2020.

Resultaten visar att följsamhet till samtliga fyra steg för basala hygienrutiner har ökat från 65,5 procent till 69,3 procent.

Användning av handskar och plastförkläde vid risk för kontakt med kroppsvätskor samt desinfektion av händer direkt efter patientnära arbete, ligger på närmare 90 procent eller över 90 procent. Däremot är följsamheten till desinfektion före patientnära arbete betydligt lägre 76,9 procent vilket drar ned det totala resultatet för följsamheten till basala hygienrutiner.

Resultatet visat att följsamheten till samtliga fyra steg för klädregler har ökat något från 86,3 procent till 89,3 procent. Varje steg var för sig ligger på över 95 procents följsamhet.

Att få full följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler kräver ett långsiktigt arbete och flera olika insatser. Framgångsfaktorer i några av de kommuner som har förbättrat sina resultat har till exempel varit förutom utbildningsinsatser, regelbunden uppföljning, dialog med linjechefer och stöd från ledningen.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i kommunerna (PDF)

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler inom särskilt boende/äldreomsorg (PDF)

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset