Publicerad 13 augusti 2021

Införandestöd uppföljning specialiserad vård

SKR erbjuder flera olika typer av stöd till regionerna i arbetet med att införa den utökade uppföljningen inom specialiserad vård.

Kontaktpersoner

Varje region har utsett kontaktpersoner för det egna arbetet. Kontaktpersonen ska driva och hålla ihop det regionala och lokala arbetet i dess olika delar, både verksamhetsmässigt och tekniskt. Personerna ingår i ett nationellt nätverk, som drivs av SKR, med både fysiska och digitala mötesplatser under projekttiden.

Regionernas kontaktpersoner

Anvisningsdokument

Ett av de viktigare stöden för regionerna är det anvisningsdokument som arbetats fram. Det innehåller en detaljerad beskrivning av uppföljningsmodellen och de olika variabler som ska följas upp samt anvisningar för rapportering till den nationella väntetidsdatabasen. Aktuell version av dokumentet finns på en särskild digital projektplats, som framför allt regionernas kontaktpersoner har tillgång till.

Det finns också en kortversion av anvisningsdokumentet, som övergripande beskriver modellen.

Kortversion av anvisningsdokumentet (PDF) Pdf, 358 kB.

Lärande exempel

SKR har intervjuat flera regioner om deras arbete med den utökade uppföljningen i primärvården. Arbetssätt och slutsatser är ofta användbara även i motsvarande arbete med den specialiserade vården.

Kompetensväxling ger hög tillgänglighet i primärvården i Norrbotten

Satsning på utbildning ger grundläggande förståelse, Region Uppsala 

Ökad förståelse för bredare registrering i primärvården i Region Örebro län

Det här innebär uppdraget

Den utökade uppföljningen är ett led i att öka tillgängligheten, och är en av flera olika aktiviteter med samma mål som både SKR och regionerna jobbar med; exempelvis omställningen till en nära vård, kunskapsstyrning, standardiserade vårdförlopp, ledtider inom patologin och patientkontrakt. Sedan januari 2019 finns motsvarande bredare uppföljning även inom primärvården, något som regionerna kan ha nytta av att ha arbetat med eftersom det handlar om liknande it-installationer. Som stöd finns flera olika dokument, bland annat checklistor. Även om mycket ny data ska levereras, handlar det inte om manuell hantering, datan finns redan i verksamhetssystemen.

Huvudsyftet med den utökade uppföljningen är dels att bättre kunna följa upp vårdgarantin, dels att ge verksamheterna ett bredare och bättre underlag för sitt förändrings- och förbättringsarbete, som ska komma patienterna tillgodo. Återrapporteringen sker i flera olika former; med analyser, rapporter och möjlighet till jämförelser med andra verksamheter. Återrapporteringen sker fortlöpande.

I filmen beskriver projektledare Lisbeth Isaksson bakgrunden till uppdraget, det som ska göras och de förväntade effekterna av arbetet. Filmen är drygt 13 minuter lång.

Presentation "Det här innebär den utökade uppföljning av den specialiserade vården" (PDF) Pdf, 611 kB.

Modell för utökad uppföljning

Den utökade uppföljningen utgår från den befintliga och välbekanta flödesmodellen, som beskriver de olika stegen i vården: från det som kallas framställan av vårdbegäran till att avsluta vårdåtagandet.

Avsikten med den utökade uppföljningen är att ge en så komplett bild av verksamheten som möjligt. Den data som utgör underlaget finns redan i verksamhetssystemen. De har delats in i olika faser:

  • Första kontakt
  • Operation/åtgärd
  • Undersökning
  • Återbesök
  • Vistelsetid på akuten

Poängen är att jobba utifrån det som redan finns och som verksamheterna jobbar med idag, men samla ihop, paketera och leverera i nya former för att underlätta verksamhetens egen uppföljning, analys och förändring.

I filmen beskriver delprojektledare Johan Assarsson de olika mätpunkter som lagts in, vilka variabler som ingår i vilken mätpunkt, vilka som är obligatoriska, vilka som ska rapporteras om de finns och vilka som är frivilliga. Filmen är drygt 23 minuter lång.

Presentation "Modell för utökad uppföljning av den specialiserade vården" (PDF) Pdf, 144 kB.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset