Publicerad 13 april 2023

Utbildningar och utvecklingsprogram för ökad tillgänglighet

Ett led i SKR:s stöd till regionerna för ökad tillgänglighet är olika utbildningar och utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet

Från och med 2022 erbjuder SKR det mer specifika utvecklingsprogrammet "Att leda utveckling för bättre tillgänglighet" en gång per år. Programmet sträcker sig över flera månader och innebär även eget arbete för de deltagande teamen. Syftet med utbildningen är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten genom metodstöd, praktiskt görande och lärande av andra.

Målgruppen är ledare med team från verksamheter som tillsammans behöver skapa förutsättningar och praktiskt förbättra arbetssätten för att skapa bättre tillgänglighet inom vård och omsorg.

Under 2023 års program deltar nästan 90 personer i 12 team. Nästa års program startar februari/mars 2024, och anmälan beräknas öppna i oktober.

För frågor om utvecklingsprogrammet och eventuell sen anmälan till årets program, kontakta programansvariga Pia Lindberg.

Program

Programmet består av en förträff, förberedelsearbete, tre digitala gemensamma lärandeträffar à två dagar samt en digital spridningskonferens. Under mellanperioderna arbetar teamet med sitt praktiska verksamhetsnära förbättringsarbete på hemmaplan. SKR bistår med coaching under mellanperioderna.

Under de gemensamma digitala lärandeträffarna berörs områden som att förstå nuläge, system och behov, att kunna använda data för analys och planering, processen med förberedelser, genomförande och uppföljning samt att arbeta med ständiga förbättringar.

De deltagande teamen förväntas bestå av de kompetenser som behövs för att leda och stödja förbättringsarbetet, och verksamhetsföreträdare som praktiskt kan prova bättre arbetssätt.

Under mellanperioderna leder, planerar och genomför teamet kartläggningar och tester mot målen, involverar medarbetarna på hemmaplan, analyserar, agerar och följer upp provade förändringar.

Utvecklingsprogrammet genomfördes första gången 2022 och avslutades med en webbsänt summerande seminarium, med bland annat tre exempel. Mer om filmen finns längst ner på sidan.

Övriga relevanta nationella utbildningar

Det finns även andra nationella utbildningar i SKR:s regi som inte är specifikt inriktade på tillgänglighet, men som ändå är intressanta för dig som leder ett utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg är en distansutbildning som ges vid två tillfällen per termin. Utbildningen innehåller ett förmöte, två gemensamma utbildningsdagar samt ett eftermöte. Dessutom ingår eget arbete före och efter de gemensamma utbildningsdagarna. Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och ger goda möjlighet att skapa nätverk mellan deltagarna.

Vid intresse att delta i kommande utbildningar, kontakta Pia Lindberg vid SKR.

Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg steg 2

SKR erbjuder en steg 2-utbildning av Att leda utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Det är en praktisk utbildning utifrån den teori som ligger som grund till utbildningen Att leda utvecklingsarbete. Steg 2-utbildningen ges fysiskt en gång per termin, i Stockholm. Under utbildningen övar vi praktiskt på verktyg och metoder som stödjer förberedelsearbetet, genomförande och vidmakthållning av förbättringar.

Vid intresse att delta i kommande utbildningar, kontakta Pia Lindberg vid SKR.

Ledarskapsprogram Nära vård

Omställningen till Nära vård, där primärvården utgör kärnan, sägs ofta kunna bidra till en ökad tillgänglighet i den specialiserade vården. Men den ställer också krav på att den nära vården är samordnad, sker i samarbete mellan berörda och är tillgänglig ur flera perspektiv för att skapa trygghet och kvalitet för invånarna. Därför är även de olika ledarskapsprogrammen för Nära vård intressanta för funktioner som arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Ledarskapsstöd Nära vård

Metoder och verktyg

SKR har tagit fram en rad metoder och verktyg för verksamhetsutveckling, bland annat inom hälso- och sjukvården. Eftersom arbetet med att förbättra tillgängligheten också hänger samman med verksamhetsutveckling generellt, är flera av metoderna och verktygen tillämpliga för de verksamheter som behöver jobba med sin utveckling.

Verktyg och metoder för verksamhetsutveckling

Film: Summering av 2022 års utvecklingsprogram

I november genomfördes 2022 års summering av utvecklingsprogrammet. I inspelningen medverkar både deltagare i teamen och inbjudna gäster för dialog om tillgänglighet inom olika verksamheter. De inbjudna gästerna representerar både kommun, region, patienter och anhöriga.

Inledningsvis ger programansvariga Pia Lindberg en beskrivning av utvecklingsprogrammets innehåll. Efter cirka 5 minuter medverkar Emma Spak, som då var chef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion och pratar om begreppet god tillgänglighet och sina egna iakttagelser, lärdomar och tankar inför framtiden.

Omkring 15 minuter in i filmen är rubriken Dialog om tillgänglighet inom den specialiserade vården. Vid cirka 31 minuter är det Dialog om tillgänglighet inom barns och ungas psykiska hälsa. Den avslutande dialogen börjar vid cirka 46 minuter och handlar om tillgänglighet och omställningen till nära vård. Efter omkring 1 timme avslutar Emma Spak med sina reflektioner över dagens diskussioner.

Filmens längd: 1 timme och 7 minuter. Filmen är textad.

Informationsansvarig

  • Pia Lindberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.