Publicerad 11 mars 2021

Patienterna trygga med akutvården

De allra flesta patienterna som besökt akutsjukvården är nöjda och anser att deras behov av vård har blivit tillgodosett. Det visar resultatet av den Nationella Patientenkäten 2020.

Drygt 15.000 patienter som besökt akutmottagningar har svarat på vad de tycker om sitt vårdbesök. Resultatet av undersökningen visar på ett gott omhändertagande och att majoriteten av patienterna har känt sig trygga.

Jämfört med den föregående undersökningen så upplever en större andel av de tillfrågade patienterna att de kunnat få emotionellt stöd, något som ger avtryck även vad gäller helhetsupplevelsen. Viktigast för patienterna är omhändertagandet och tryggheten, vilket de flesta också är nöjda med. Däremot finns förbättringspotential vad gäller information om väntetider och prioriteringsordning på akutmottagningarna.

Skillnader mellan olika akutmottagningar

Resultaten visar att män i högre utsträckning än kvinnor upplever att deras vårdbehov blivit tillgodosedda, ett mönster som upprepar sig även i andra delar av vården. Personer i åldern 65 år och äldre är mest positiva. Det finns dock en stor variation i helhetsintryck mellan akutmottagningarna inom och mellan regionerna.

Fakta

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i NPE. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Undersökningen avseende akutmottagningar genomfördes mellan 19 november 2020 och 8 januari 2021 och avsåg besök vid någon av landets akutmottagningar under oktober 2020. Drygt 15 000 patienter har svarat på enkäten.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.