Publicerad 16 maj 2023

Fler analysmöjligheter för ökad tillgänglighet

Nu finns möjlighet att göra fördjupade tillgänglighetsanalyser inom specialistvården. Med den nya uppföljningsmodellen kan man följa utvecklingen hos både offentliga och privata vårdgivare.

Tillsammans med regionerna har Sveriges Kommuner och Regioner ytterligare fördjupat modellen för uppföljning av måluppfyllelsen av vårdgarantin inom den specialiserade vården, som en följd av verksamheternas behov av ökad kunskap om tillgängligheten och vad som påverkar den.

Sedan 2021 går det att följa upp tillgängligheten utifrån regionen som helhet, för sjukhus, yrkeskategorier och kontaktformer för olika specialiteter. Nu finns möjlighet att också följa och jämföra kliniker och enskilda vårdgivare, både privata och offentliga. Det innebär att även privata vårdgivare får tillgång till sin sammanställda data.

– Vårdgivarna har förstås själva tillgång till sin egen data, men genom vantetider.se kan de sammanställa och följa den på ett annat sätt. Siffrorna publiceras månadsvis och det går därför att snabbt följa om de förändringar som görs i verksamheten också ger resultat när det gäller väntetider, säger Annika Brodin Blomberg som är tillgänglighetssamordnare vid SKR.

Utökad uppföljning av specialiserad vård, Väntetider i vården

Flera utvecklingsprojekt pågår

Samtidigt pågår flera utvecklingsprojekt. Både för barn- och ungdomspsykiatrin och för vuxenpsykiatrin pågår ett arbete med att utveckla och anpassa dagens nationella uppföljningsmodell, eftersom patientflöden och arbetssätt förändras. Målet är att ge bättre förutsättningar för analyser och verksamhetsplanering.

Redan före sommaren kommer en utvecklad modell att vara klar för uppföljning av den så kallade 0:an i vårdgarantin, det vill säga att få kontakt med primärvården samma dag. I dagens modell är det endast telefontillgängligheten som följs upp, vilket är en brist enligt Annika Brodin Blomberg.

– Vi behöver anpassa dagens uppföljningsmodell till invånarnas förändrade beteendemönster och de övriga kontaktvägar som utvecklats i vården, till exempel chatt.

Andra pågående utvecklingsprojekt är en utveckling av vårdtillfällesdatabasen. Målet är ökade möjligheter till analys och uppföljning, bland annat av utskrivningsklara patienter. Utveckling pågår även för att kunna prognosticera väntetiderna bättre, så att det går att se var väntetiderna är kortast redan när remiss skrivs.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.