Publicerad 4 maj 2021

Besöken i hälso-och sjukvården minskade under pandemiåret 2020

Idag publiceras regionernas verksamhetsstatistik för pandemiåret 2020. Statistiken samlas in varje år och ger en nationell heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens produktion i form av besök, vårdplatser och behandlade patienter i tandvården.

Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda år inom alla verksamhetsområden. Några skillnader som kan ses i statistiken är att:

  • De fysiska besöken har för riket och året som helhet minskat med drygt 16 procent. Men det är stor spridning mellan regioner och verksamheter. Exempelvis har fysioterapi minskat mer än andra verksamheter.
  • Besök i den offentligt drivna verksamheten har minskat mer än i den privata.
  • Distanskontakterna har, till skillnad från de fysiska besöken, ökat under pandemiåret (men statistiken är inte helt jämförbar mellan regioner och över tid)
  • De disponibla vårdplatserna ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år, efter att ha minskat under flera år. De disponibla vårdplatserna uppgick i genomsnitt under 2020 till drygt 21 000 (de särskilda fältsjukhusen för covid-19 som upprättades i vissa regioner ingår inte i statistiken).
  • Även inom tandvården finns en markant minskning i behandlade patienter, särskilt vad gäller verksamheterna inom regionens tandvårdsstöd.

Fakta

Regionernas verksamhetsstatistiken samlas in en gång per år enligt en gemensam indelning av verksamheten. Det görs för att underlätta jämförelsen mellan regioner och över tid. I statistiken ingår uppgifter om regionernas produktion i form av besök i den öppna vården, genomsnitt disponibla vårdplatser, behandlingar inom tandvård och utbildningsveckor. Förutom verksamhetstyp kan statistiken även delas upp på offentligt och privat producerad verksamhet.

I juni publicerar SCB regionernas räkenskaper som samlas in med samma verksamhetsindelning, vilket möjliggör att kostnader och prestationer kan ställas mot varandra.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR