Publicerad 11 mars 2021

Detta gör SKR inom Hälso- och sjukvård

Regioner och kommuner ska erbjuda god vård till sin befolkning. Med god vård menas att den är säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad, hälsofrämjande, kunskapsbaserad och ändamålsenlig och att den ges i rätt tid.

SKR stödjer kommuner och regioner att utveckla vården kontinuerligt. Det handlar om att stärka kunskskapsstyrningen genom att utveckla och förvalta uppföljningsstöd, följa upp och ta fram jämförelser, samordna processer och funktioner för kunskapsstöd inom flera verksamhetsområden, stödja ny kunskapsuppbyggnad, systematiskt förbättringsarbete och lärande samt erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte.

SKR:s positionspapper om evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvård och socialtjänst

SKR:s inriktning kring samlade insatser med hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset