Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Har SKR några rekommendationer till regionerna om patientavgifter för koordineringsinsatserna? 

Varje region beslutar om patientavgifter sjukvårdsinsatser. Avgifterna beror på vilken ersättningsmodell regionen har valt för sina sjukvårdsuppdrag. SKR ger därför inte några rekommendationer om patientavgifterna och gör en juridisk bedömning att regionerna inte ska ta avgift för koordineringsinsatser.

För tjänster eller nyttigheter som kommuner och regioner är skyldiga att tillhandahålla får avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Insatser enligt lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter är inte hälso- och sjukvård vilket torde innebära att inte heller bestämmelserna om avgifter i 17 kap. HSL gäller.

Av Ds 2018:5 s. 96ff framgår det att regionernas ska kompenseras i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen för att tillgodose behovet av koordineringsinsatser och därmed skulle reformen således vara finansierad genom bidraget från staten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR