Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär extern samverkan?

Det som avses är att vara en samverkanspart och kontaktperson till arbetsgivaren, Försäkringskassan och andra externa aktörer och att bidra till att samverkan mellan de olika parterna fungerar väl i det enskilda fallet. Extern samverkan kan handla om kontakt med exempelvis arbetsgivaren när det behövs för att effektivisera hälso- och sjukvårdens planer och insatser för patienten. Arbetsgivarens ansvar för arbetstagaren påverkas inte.

Samverkansskyldigheten är inte ett samordningsansvar. Samverkan ska ske med alla de aktörer som behöver ha kontakt med hälso- och sjukvården i ett rehabiliteringsärende och som hälso- och sjukvården har behov av att kontakta.

Patientens samtycke krävs för att få lämna information till externa parter. I all överföring av information ska hänsyn tas till dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Försäkringskassan har laglig rätt att begära ut uppgifter och handlingar om en patient från den offentliga hälso- och sjukvården om det behövs för att handlägga patientens sjukpenningärende. I dessa fall behöver inte Försäkringskassan patientens samtycke. Däremot är alltid privata vårdgivare skyldiga att inhämta samtycke från patienten innan medicinsk information lämna till Försäkringskassan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.