Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Var hittar jag relevanta bestämmelser om försäkringsmedicinska utredningar?

De centrala bestämmelserna finns i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar.

Lagen kompletteras av förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar. Det finns även bestämmelser om Försäkringskassans handläggning av försäkringsmedicinska utredningar i socialförsäkringsbalken (110 kap. 14 § och 30 §) och i Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1.

Av patientdatalagen (2008:355), patientskadelagen (1996:799) och patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att dessa lagar gäller också vid försäkringsmedicinska utredningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR