Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Får försäkringsmedicinska utlåtanden göras tillgängliga för andra vårdgivare via sammanhållen journalföring?

Nej. Det har införts restriktioner i patientdatalagen (2008:355) för åtkomst till utlåtandet och tillhörande handlingar. Det försäkringsmedicinska utlåtandet och föregående utredning är inte hälso- och sjukvård och saknar behandlingssyfte och Försäkringskassan ansvarar för att relevant underlag lämnas till den region eller utförare som ska utföra en försäkringsmedicinsk utredning.

Alla vårdgivare som är delaktiga i ett system för en sammanhållen journalföring ska därför säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet begränsas så att de inte kan, eller får, direktåtkomst till försäkringsmedicinska utlåtanden eller andra tillhörande handlingar som finns hos vårdgivare.

Den som utför den försäkringsmedicinska utredningen får inte heller söka efter information om den försäkrade i patientjournaler som förs hos en vårdgivare. I Nationell Patientöversikt (NPÖ) ska inte försäkringsmedicinska utlåtanden göras tillgängliggöras för vårdgivare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR