Publicerad 17 mars 2021

Folkhälsostatistik

Inför förslag till åtgärder och förbättringsarbete behöver vi veta, följa upp och analysera folkhälsoläget. Här hittar du färdiga kommunrapporter, tips, filmer och bra källor till statistik.

Kommunrapporter folkhälsa

SKR har tagit fram kommunspecifika rapporter för ett urval av centrala indikatorer ur Öppna jämförelser folkhälsa, samt för Strategi för hälsa. Rapporterna kan användas som underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten eller för att kommunicera resultaten med ledningar och nämnder. Tänk på att anpassa rapporten efter utmaningarna och behoven i er kommun.

Kommunspecifika rapporter Öppna jämförelser

Kommunspecifika rapporter Strategi för hälsa

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad per kommun.

FoHM: Kommunfakta

FoHM: Faktablad psykisk hälsa på läns- och kommunnivå

Öppen jämförelse inom folkhälsa

Öppna jämförelser innehåller statistik som är åtkomlig för alla. Öppna jämförelser folkhälsa, framtaget av Folkhälsomyndigheten och SKR, är ett bra verktyg som kan användas på regional och kommunal nivå. Den lyfter bland annat livsvillkor och levnadsförhållande, levnadsvanor och hälsa. Men även vilka aktörer som påverkar och bör involveras i arbetet för en bättre folkhälsa.

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 – huvudrapport, faktablad för kommun- och regionledning

Lista över bortvalda indikatorer (Excel)

Elisabeth Skoog Garås, SKR presenterar rapporten Öppna jämförelser folkhälsa samt tips på jämförande data. Längd cirka 8 minuter.

Kompletterande statistik

Här är exempel på olika statistikkällor som kan komplettera resultaten från Öppna jämförelser.

Jämföraren i Kolada

I Kolada finns över 5000 nyckeltal. Dessa finns visualiserade i jämföraren genom färdiga vyer och urval, en överblick över intressanta data. Det som visas direkt är genomsnittsresultat, för att få resultaten fördelade på kön, markera rutan könsuppdelat ovanför varje tabell.

Utifrån folkhälsoperspektiv är vissa resultat extra intressanta

  • Öppna jämförelser folkhälsa
  • Agenda 2030
  • Strategi för hälsa,
  • Jämställdhet

Även vissa sammanställningar kan vara intressanta:

  • inom kommunen/eller dess verksamheter till exempel övergripande översikt, förskola, grundskola, omsorg, fritid.
  • inom regionerna primärvård, somatisk vård, kollektivtrafik.
  • breddat mått på regional utveckling – BRP +. En sammanställning av mått som visar såväl hållbar utveckling och livskvalitet. Utarbetat av Reglab och Tillväxtverket

Jämföraren i Kolada

Andra öppna jämförelser

Det finns andra öppna jämförelser som kan vara intressanta att jämföra till exempel inom grundskola, trygghet, hälso- och sjukvård, jämlik vård, stöd till brottsoffer.

Öppna jämförelser

Folkhälsomyndighetens statistik

Folkhälsodata

Folkhälsomyndighetens sammanställer färdiga tabeller och diagram för ett urval av den statistik som finns i databasen Folkhälsodata. Här finns möjligheter att hämta statistik och fördjupad kunskap.

FoHM: Folkhälsodata

Folkhälsodata: Nationella folkhälsoenkäten

Folkhälsodata: Utifrån folkhälsopolitiken

Folkhälsas utveckling

Information om folkhälsans utveckling för olika grupper, kön, ålder, utlandsfödda eller socioekonomi (utbildningsbakgrund) samt för olika regioner. För att kunna se skillnader som kanske inte kan tas fram på regional eller lokal nivå på grund av för litet underlag samt känsliga uppgifter.

FoHM: Folkhälsans utveckling

Folkhälsostudio

I Folkhälsostudion går det att söka fram statistik utifrån valda indikatorer och skapa egna presentationer.

Folkhälsostudio - Interaktivt visualiseringsverktyg för att analysera data

Kommunfakta faktablad

Interaktiva faktablad som visar till exempel folkmängd, hälsa, valdeltagande, utbildning för vald kommun. Bra för att få en snabb överblick.

FoHM: Faktablad med resultat från regional och lokal nivå

Nationella och internationella trender

I Öppna jämförelser folkhälsa redovisas vissa internationella trender i de övergripande texterna för respektive indikator. Dessa kan vara behjälpliga i analysarbetet även om lokala data saknas.

Nordisk statistisk databas

Nordisk statistisk databas innehåller resultat inom folkhälsa bland de Nordiska länderna framtaget av Nordiska ministerrådet. Syftet med denna statistik är att stödja de nordiska regeringarnas arbete med att skapa gemensamma lösningar som gynnar i i de nordiska länderna. Här finns statistik uppdelat på område exempelvis hälsa och hållbarhet. Det går även att jämföra statistik mellan de nordiska länderna.

Nordic statistic database

OECD region well-being

Regional data från Organisationen för ekonomiskt samarbetet och utveckling, OECD. Jämför uppgifter som utbildning, hälsa, säkerhet mellan din egna region och andra regioner i länder inom Europa, Nordamerika och Oceanien.

OECD Regional Well-Being

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset