Publicerad 25 mars 2022

Upphandling och ändringar av ingångna avtal

SKR får för närvarande många frågor kring möjligheten/skyldigheten att göra prisjusteringar i ingångna avtal på grund av ökade drivmedelskostnader och andra kostnadsökningar som beror på det rådande världsläget.

Det ska inledningsvis påtalas att stöd för ändringar i första hand ska sökas i avtaIet. I vissa fall innehåller avtalet ändrings- eller optionsklausuler som reglerar hur prisförändringar ska hanteras men i andra fall är frågan oreglerad. I många fall finns så kallad force majeure-klausuler som reglerar vad som ska gälla om den ena avtalsparten inte kan leverera enligt avtalet.

För det fall avtalet saknar bestämmelser om hur prisjusteringar ska ske eller om de bestämmelser som finns inte är tillräckliga kan avtalet civilrättsligt ändras om båda parterna går med på det.

Om det ursprungliga avtalet har annonserats enligt LOU eller LUF krävs dock att någon bestämmelse i 17 kap LOU eller 16 kap LUF är tillämplig. I annat fall riskeras att justeringen upphandlingsrättsligt inte ses som en ändring utan som ett nytt avtal.

De bestämmelser i 17 kap LOU som framförallt kan bli aktuella är 17 kap 9 § (ändringar av mindre värden), 17 kap 12 § (oförutsebara omständigheter) och 17 kap 14 § (ändringar som inte är väsentliga).

Bestämmelserna är språkligt sett tillåtande men kan vara svårtolkade och det saknas rättspraxis för hur dessa bestämmelser ska tolkas. För det fall medlemmar har frågor kring detta bör de kontakta den juridiska avdelningen på SKR.

Viss vägledning finns också i den information som Upphandlingsmyndigheten tog fram i samband med pandemin.

Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin, Upphandlingsmyndigheten

När det särskilt gäller byggentreprenadkontrakt har föreningen Byggherrarna tagit fram en annan vägledning som behandlar frågor rörande påverkan på sådana kontrakt.

Vägledning om entreprenadjuridiska konsekvenser av kriget i Ukraina

Synnerlig brådska som skäl för direkttilldelning

Normalt sett ska kommuner och regioner annonsera upphandlingar överskridande ett visst värde. För varor, tjänster och byggentreprenader är direktupphandlingsgränsen 700 000 kr.

För sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU är direktupphandlingsgränsen för närvarande ca 7,8 miljoner kr.

Även för anskaffningar överstigande ovannämnda belopp kan det i vissa undantagsfall vara möjligt att direktupphandla. Ett sådant fall är när anskaffningen är absolut nödvändig och det är omöjligt att hålla tidsfrister på grund av synnerlig brådska. Den synnerliga brådskan får i sådant fall inte beror på omständigheter som kan tillskrivas eller kunnat förutses av den upphandlande myndigheten (se 6 kap 15 § LOU).

Mer information om upphandlingar vid akuta situationer finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Genomföra en ny upphandling vid akuta situationer, Upphandlingsmyndigheten

Vid frågor, kontakta

 • Hampus Allerstrand, telefontid 9-11
 • Magnus Ljung, telefontid 13-15
 • Helena Henriksson, telefontid 13-15.

Informationsansvarig

 • Sara Catoni
  Direktör
 • Magnus Ljung
  Förbundsjurist
 • Helena Henriksson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.