Publicerad 10 juni 2021

Utkast till lagrådsremiss som rör överprövningar

Finansdepartementet föreslår också förändringar av överprövningsbestämmelserna. Bland förslagen finns preklusionsfrister i förvaltningsrätt och kammarrätt. Dessa ändringar föreslås införas 1 januari 2022.

Den 29 december 2020 presenterade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss , En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, som remissbehandlats under vintern. I utkastet görs en samlad bedömning av Överprövningsutredningens (SOU 2018:12) och Förenklingsutredningens (SOU 2018:44) förslag som rör över-prövningar. Vidare innehåller det en del justeringar av annonseringsbestämmelserna samt ett par ändringar i syfte att dessa ska överensstämma med EU-rätten. Övriga förslag från Förenklingsutredningen kommer departementet att återkomma med senare i år.

Utkastet innehåller förslag om att det i mål om överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet ska införas ett krav på att förvaltningsdomstolarna ska handlägga ärenden skyndsamt. Vidare föreslås att preklusionsfrister i såväl förvaltningsrätten som kammarrätten ska införas. Vidare föreslås att fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ska ändras i syfte att överensstämma med EU-rätten.

Bestämmelserna om uteslutning av leverantörer på grund av brott och missförhållanden i övrig föreslås också förtydligas för att stämma överens med de tidsgränser om fem respektive tre år som upphandlingsdirektiven föreskriver.

Bestämmelserna om efterannonsering föreslås också justeras på så sätt att direktupphandlingar som under stiger 100 000 kr inte ska behöva efterannonseras. Reglerna om efterannonsering ska vidare också gälla för samtliga upphandlingar av sådana välfärdstjänster som anges i bilaga 2 a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Vissa justeringar av tidsfristerna för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet föreslås också.

Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att annonsen publicerades. Däremot innehåller utkastet inte förslag om fastställd tidsfrist för handläggningen av överprövningsmålen. Ansökningsavgifter och ömsesidigt processkostnadsansvar bedöms inte leda till önskat resultat varför utkastet även saknar sådana förslag. Ändringarna föreslås införas den
1 januari 2022.

Utkast till lagrådsremiss, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

SKR:s remissvar, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR