Publicerad 13 december 2021

Samma värde uppgavs både som uppskattat värde och som takvärde

Att ange samma belopp som uppskattat värde och takvärde strider inte mot någon av de grundläggande principerna eller annan bestämmelse i LOU enligt kammarrätten.

Sammanfattning

Det står heller inte i strid med LOU att ange att beställaren har rätt att säga upp ramavtalet om omsättningen uppgår till takvolymen. Kravet på att anbudsgivarna ska ange ett procentuellt påslag per produktgrupp innebär inte något indirekt golvpris bedömer kammarrätten.

Bakgrund

Upphandlingen rörde datacenter genom ramavtal. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning. Kammarrätten påpekade att det följer av EU-domstolens praxis (det senaste avgörandet är C-237/20 Simonsen & Weel, se nyhetsbrevet från september) att en uppskattad kvantitet eller värde samt största kvantitet eller högsta värde ska anges i annonsen om upphandling av ett ramavtal. Vidare att ramavtal är utan verkan när det angivna gränsvärdet, det vill säga taket har nåtts.

Frågan var om detta framgick av annonsen. I upphandlingsdokumenten hade en uppskattad volym om 250 000 000 SEK angivits. Detta värde utgjorde även ramavtalets takvolym.

Enligt kammarrätten var det möjligt för anbudsgivarna att uppskatta omfattningen av upphandlingen. Något brott mot öppenhets- eller annan grundläggande princip eller bestämmelse i LOU hade inte skett.

Enligt upphandlingsdokumenten hade beställaren rätt att säga upp ramavtalet om omsättningen uppgick till takvolymen. Kammarrätten menade att EU-domstolen uttalat att ett ramavtal inte har några verkningar när takvolymen eller takvärdet uppnåtts.

Det innebär enligt kammarrättens bedömning att beställarens rätt att säga upp avtalet saknar upphandlingsrättslig verkan. Något skäl att ingripa mot upphandlingen saknades därför.

Beträffande modellen för hur pris skulle anges påpekar kammarrätten att en upphandlande myndighet har stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla för en upphandling så länge dessa är förenliga med upphandlingslagstiftningen och särskilt med de grundläggande principerna.

Kammarrätten menade att kravet på att ange ett procentuellt påslag per produktgrupp innebär en viss inskränkning av anbudsgivarnas frihet att prissätta sina anbud. Men det utgör inte något indirekt golvpris och hindrar inte anbudsgivarna från att konkurrera med sin priser.

Det står inte heller i strid med likabehandlings- eller proportionalitetsprincipen. Kammarrätten avslog överklagandet. Målet har nummer 7932-20 och dom meddelades den 4 november.

Kommentar

Flera avgöranden som rör takvolym i ramavtal är på ingående. Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat prövningstillstånd i mål 6151-6519-20 och 196-21.

Frågorna i dessa är om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att inte ange ett takvärde för ett ramavtal och om en sådan brist kan innebära en skada för en leverantör.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.