Publicerad 26 augusti 2022

Kammarrätten – uteslutning av leverantör

Kammarrätten: det var rätt att utesluta anbudsgivaren eftersom denne gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.

En inköpscentral (Adda Inköpscentral) upphandlade trygghetslarm och uteslöt ett bolag från att delta i upphandlingarna med motiveringen att bolaget hade gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen i tidigare ramavtal. Kammarrätten bedömer att bolaget har gjort sig skyldigt till ett sådant allvarligt fel i yrkesutövningen som avses i 13 kap. 3 § 3 LOU. Bolaget har inte visat att det kan undantas från uteslutning och inköpscentralen har därför haft fog för att utesluta bolaget från upphandlingarna.

Adda Inköpscentral beslutade den 29 april 2021 att utesluta Tunstall från de i målen aktuella upphandlingarna med motiveringen att Tunstall haft för långa svarstider i strid med ramavtalets villkor och att Tunstall inte lämnat ut statistik till kommunerna i strid med villkoren i ramavtalet. Adda påpekade att statistiken var viktig eftersom den dels låg till grund för att kommunerna skulle kunna kontrollera att tjänsten gav tillräcklig säkerhet för brukarna, dels låg till grund för sanktioner för det fall tjänsten inte nådde upp till kraven i avtalen. Kammarrätten bedömde att Tunstall gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

Därefter prövade Kammarrätten om förlikningsavtalen som Tunstall träffat med vissa kommuner skulle ses som så kallad självsaneringsåtgärder och innebära att bolaget inte skulle uteslutas.

En leverantör kan enligt 13 kap. 5 § LOU visa att den är tillförlitlig genom att ersätta eller åta sig att ersätta skador som orsakats av missförhållandet, genom att klargöra förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt via aktivt samarbete med myndigheter, samt genom att vidta konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som är ägnade att förhindra missförhållanden.

Åtgärder ska enligt samma bestämmelse bedömas med beaktande av missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna kring dessa. Förlikningsavtalen hade inte träffats med alla kommuner som haft avtal med Tunstall och Adda hade inte fått veta något om detta vid tiden för beslutet om uteslutning utan först vid överprövningen.

Enligt kammarrättens bedömning går det sammantaget inte att utläsa av underlagen att kommunerna har kompenserats på ett sådant sätt att bolaget härigenom har visat på tillförlitlighet i professionellt avseende i förhållanden till inträffade missförhållanden. Addas beslut att utesluta Tunstall var således förenligt med LOU.

Kommentar

Det var stora problem med trygghetslarmet rapporterade flera medier hösten 2020. Det var teknikproblem som låg bakom problemen. Den mest intressanta delen i domen är den som rör Tunstalls försök till självsanering som alltså inte var tillräckliga. Kammarrätten i Stockholm, den 21 februari 2022 i mål nr 8185-21. Domen överklagades inte.

Informationsansvarig

  • Helena Henriksson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR