Publicerad 10 juni 2021

Kammarrätten: Direktupphandling av skolskjuts på grund av att överprövning godtogs

Kammarrätten: En upphandlande myndighet hade rätt att direktupphandla elevresor på grund av att den ursprungliga upphandlingen överprövats. Överprövningen tog längre tid än normalt och myndigheten hade därmed synnerlig brådska.

Överprövning av avtals giltighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten direktupphandlade ett tillfälligt avtal för elevresor. Kammarrätten anser att myndigheten visat att det var absolut nödvändigt att tilldela kontraktet och att synnerlig brådska förelegat på grund av pågående överprövningsprocess som myndigheten inte kunnat förutspå skulle dra ut på tiden.

Specialpedagogiska skolmyndigheten fattade tilldelningsbeslut den 2 februari 2019 i en upphandling om elevresor för tre skolor. Tilldelningsbeslutet överprövades och Kammarrätten beslutade den 23 april 2020 (mål nr 2770-19) att upphandlingen skulle göras om. I avvaktan på domstolens avgörande gjorde myndigheten en direktupphand-ling avseende höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Avtal tecknades den 10 juni 2019. Kammarrätten beslutade sedan i ett ogiltighetsmål (i mål nr 1480-20) att det direktupphandlade avtalet skulle bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Härefter direktupphandlade myndigheten ett avtal rörande höstterminen 2020. Avtalet träffades den 22 april 2020. Det är detta avtal som nu är föremål ogiltighetstalan.

Förvaltningsrätten förklarade avtalet ogiltigt. Domstolen menade att det inte förelegat sådan synnerlig brådska att myndigheten haft skäl att direktupphandla.

Kammarrätten gör en annan bedömning. Domstolen påpekar först att det faktum att avtalet löpt ut och prestationerna utväxlats inte utgör hinder för prövning. Härefter finner kammarrätten att myndigheten visat att det varit absolut nödvändigt att genomföra direktupphandlingen och att synnerlig brådska förelegat. Frågan om brådskan beror på myndigheten, på bristfällig planering eller om myndigheten kunnat vidta någon annan mindre ingripande åtgärd än direktupphandling, besvarar kammarrätten nekande. Handläggningstiden för överprövningen har dröjt längre än genomsnittstiden påpekar kammarrätten bland annat. Myndigheten har haft rätt att direktupphandla. Ansökan om överprövning avslogs. Kammarrätten i Sundsvall den 9 april i mål 3013-20.

Kommentar

På området skolskjuts, elevresor och färdtjänst är överprövningarna många. Det är inte ovanligt att en upphandling som i detta fall, är föremål för många processer. Det är komplicerade upphandlingar som påverkar kommunmedlemmar direkt. Att en överprövning tar så lång tid som ett år och två månader som här ska alltså inte en upphandlande myndighet behöva beakta.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.