Publicerad 10 juni 2021

HFD: Ett beslut att säga upp ett vårdavtal regleras inte i LOV

En region sa upp ett vårdavtal med ett bolag och detta bolag klagade till förvaltningsrätten. Nu har HFD prövat frågan och kommit fram till att bolaget hade rätt att ansöka om rättelse av beslutet men eftersom beslutet inte bryter mot någon bestämmelse i LOV ska en sådan ansökan avslås.

Region Halland beslutade att säga upp ett vårdavtal med ett bolag. Bolaget ingick i ett vårdvalssystem upprättat enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Regionen baserade sin uppsägning på att bolaget inte uppfyllde ett obligatoriskt krav om att använda sig av regionens journalsystem. Kravet hade tillkommit efter det att vårdvalssystemet hade inrättats. Bolaget hade inte infört systemet. Bolaget ansökte om rättelse enligt LOV av regionens beslut. Som stöd för sin talan förde bolaget fram att regionen brutit mot principerna om proportionalitet och likabehandling genom att inte låta bolaget använda sitt befintliga journalsystem som det menade var likvärdigt regionens system.

Förvaltningsrätten konstaterade att det inte finns någon bestämmelse i LOV med möjlighet att pröva frågan och avvisade ansökan. Även Kammarrätten bedömde att bolagets talan inte rör någon fråga som omfattas av LOV utan att det är en avtalsrättslig tvist. Kammarrätten avslog ansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen poängterar att samtliga leverantörer som menar att en upphandlande myndighet har brutit mot en bestämmelse i LOV har rätt att ansöka om rättelse av åtgärden. Den enda begränsning som finns är att en leverantör inte får begära rättelse av ett beslut som innebär att en annan leverantör godkänts. För att nå framgång med en ansökan om rättelse måste det vara fråga om ett brott mot någon bestämmelse i LOV.

Högsta domstolen delar underinstansernas bedömning att LOV inte innehåller några bestämmelser som rör uppsägning av avtal. Något brott mot någon bestämmelse i LOV har regionen således inte gjort sig skyldig till. Bolaget hade dock rätt att ansöka om rättelse av regionens beslut men eftersom beslutet inte bryter mot någon bestämmelse i LOV ska en sådan ansökan avslås. Att förvaltningsrätten avvisat ansökan istället för att avslå är dock inte skäl för att återförvisa målet för en sådan korrigering (jfr RÅ 2006 ref. 61). Högsta förvaltningsrättens dom den 11 november 2020 i mål nr 1318-20.

Kommentar

Genom domen klargjordes att en leverantör i ett valfrihetssystem som får sitt avtal uppsagt inte kan begära rättelse enligt LOV. En sådan leverantör får istället angripa uppsägningen med stöd av avtalsrättsliga regler. Frågan om det i ett valfrihetssystem är möjligt att ställa krav på obligatorisk anslutning till ett visst utpekat journalsystem prövades således aldrig av HFD i den aktuella domen. Kravet på obligatorisk anslutning till regionens journalsystem har dock prövats av Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 147-20, där förvaltningsrätten fann att kravet var såväl proportionerligt som likabehandlande.

Kammarrätten i Göteborg beslutade den 6 juli 2020 att inte meddela prövningstillstånd i detta ärende (mål nr 3532-20) detta beslut överklagades till HFD som inte lämnade prövningstillstånd (HFD:s mål nr 4290-20).

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR