Publicerad 20 september 2021

Förtydligande avseende reserverade kontrakt

Det är inte tillräckligt att en enhet inom en anbudsgivare är ett arbetsintegrerat företag för att få delta i en reserverad upphandling.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen upphandlade ramavtal av arbetsförberedande insatser för arbetssökande med behov av att komma in på arbetsmarknaden. Upphandlingen genomfördes genom ett förenklat förfarande och var reserverad för skyddade verkstäder och sociala företag.

Linde Bergslags församling lämnade anbud i upphandlingen men angav att avtalet skulle fullgöras av S:t Mary Lindesberg. Enligt församlingen bedriver S:t Mary arbetsintegrerande verksamhet inom Svenska kyrkan och finns på flera orter, bland annat i Lindesberg.

Frågan i målet var om det är S:t Mary Lindesberg eller om det är församlingen som ska anses lämna anbudet och få delta i den reserverade upphandlingen.

Arbetsförmedlingen menade att det var församlingens hela verksamhet, inte S:t Mary Lindesbergs arbete, som skulle uppfylla kraven för att få delta i upphandlingen eftersom det var församlingen som hade lämnat anbudet. Församlingen ansågs inte uppfylla dessa krav.

Församlingen menade att en leverantör inte behöver vara en egen juridisk person utan kan vara en enhet inom en sådan. Att det var församlingen som lämnat anbudet men S:t Mary Lindesberg som skulle utföra avtalet innebar enligt församlingen att prövningen skulle avse om S:t Mary Lindesberg uppfyllde kraven.

Förvaltningsrätten delade Arbetsförmedlingens bedömning och avslog ansökan om överprövning. Inte heller Kammarrätten i Stockholm höll med församlingen utan avslog överklagandet.

Kammarrätten ansåg att en verksamhetsdel inom en juridisk person saknar möjlighet att förvärva rättigheter och skyldigheter och att en verksamhetsdel därför inte kan betraktas som en leverantör.

Kammarrätten förde vidare fram att om det var möjligt att hänvisa till en enhet inom en organisation skulle det leda till undantaget om reserverade kontrakt förlorade sitt syfte. Då skulle leverantörer som kan delta i upphandlingar under normala konkurrensförhållanden lämna anbud i reserverade upphandlingar.

HFD inleder med frågan om det är församlingen eller enheten S:t Mary Lindesberg som är leverantör i upphandlingen. HFD poängterar att såväl begreppet ekonomisk aktör som leverantör i upphandlingssammanhang har en vidsträckt betydelse. Det saknas till exempel krav på juridisk form.

Det finns således inget som hindrar att en organisatorisk enhet inom en juridisk person lämnar anbud i en upphandling och därmed blir en leverantör. Vidare noterar HFD att det är upp till den upphandlande myndigheten att utforma upphandlingen så att alla leverantörer har möjlighet att lämna anbud men att en leverantör behöver skaffa sig information för att kunna lämna anbud och därutöver vidta åtgärder för att kunna fullfölja ett kontrakt.

HFD menar mot denna bakgrund att det saknas skäl att betrakta någon annan än den som faktiskt lämnat anbudet som leverantör. Det innebär att det är församlingen som är leverantör och inte S:t Mary Lindesberg.

Syftet med bestämmelserna om reserverad upphandling är att leverantörer som omfattas ska ges möjlighet att tilldelas avtal, vilket de inte anse klara under normala konkurrenssituationer.

Kraven som ställs i bestämmelserna måste således uppfyllas av leverantören. Att församlingen skulle kunna omfattas av bestämmelserna om reserverade kontrakt hade inte förts fram. Arbetsförmedlingen hade alltså gjort rätt när församlingens anbud diskvalificerades.

HFD meddelade dom den 6 september 2021, målets nummer är 5671-20.

Kommentar

Möjligheten att reservera kontrakt ska vara förbehållen sådana företag som uppfyller kraven. Märkligt att kammarrätten ansåg att en enhet eller avdelning inom en juridisk person inte kan vara leverantör och bra att HFD tog upp och klargjorde att det är möjligt.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.