Publicerad 13 december 2021

Förslag om att skärpa bör-reglerna om miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn i upphandlingslagarna

Regeringen föreslår att det ska införas en skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling enligt LOU, LUF och LUK.

Sammanfattning

Den så kallade bör-regeln om att en upphandlande myndighet och enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn om upphandlingens art motiverar detta föreslås ändras till en ska-regel. Detta förslag är just nu ute på remiss.

Bakgrund

I promemorian föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska beakta klimatet vid offentlig upphandling.

Myndigheterna och enheterna ska även beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte.

Detta ska också gälla för upphandlingar under tröskelvärdena, det vill säga för upphandlingar som omfattas av 19 kap. LOU, LUF och LUK.

Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur dessa intressen ska beaktas.

Sista dagen att svara på remissen är den 31 januari 2022.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

Promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling (Ds 2021:31), regeringen

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR