Publicerad 20 september 2021

EU-domstolen om uteslutning av leverantör

Ett företag vars kapacitet en anbudsgivare åberopat hade lämnat oriktiga uppgifter om förekomsten av en brottmålsdom.

Det är inte förenligt med LOU-direktivet med bestämmelser om att automatiskt utesluta en anbudsgivare på denna grund. Anbudsgivaren skulle ha givits möjlighet att byta ut företaget mot ett annat.

Bakgrund

I den italienska upphandlingslagstiftningen fanns en bestämmelse som innebar att en anbudsgivare skulle uteslutas automatiskt när ett företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopat lämnat oriktiga uppgifter.

I sin begäran om förhandsavgörande frågade den italienska domstolen om det var förenligt med LOU-direktivet med sådana bestämmelser. Frågan kom upp i en upphandling som rörde rivning av ett sjukhus i Toscana.

En anbudsgivare hade åberopat kapacitet från ett företag vars företrädare hade fällts för vållande till kroppsskada eller sjukdom i strid med bestämmelser om skydd för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det åberopade företaget hade inte informerat om detta utan intygat att någon uteslutningsgrund saknades.

EU-domstolen erinrar om att syftet med de bestämmelserna om uteslutning av anbudsgivare är att upphandlande myndigheter ska kunna försäkra sig om varje anbudsgivare redbarhet och pålitlighet.

Samtidigt garanterar bestämmelserna i direktivet varje anbudsgivare som befinner sig i någon av de uppräknade situationerna i uteslutningsbestämmelserna rätt att lägga fram bevis för att det inte finns skäl för uteslutning.

Den upphandlande myndigheten kan om några sådana bevis inte lämnas in kräva att det åberopade företaget byts ut.

I domen där företaget fällts hade det angivits att det åberopade företaget inte fick delta i ett upphandlingsförfarande eller en koncessionstilldelning under en viss tid.

Eftersom det var fråga om en fakultativ uteslutningsgrund, en frivillig, ger proportionalitetsprincipen att den upphandlande myndigheten borde ha varit mer noga påpekar EU-domstolen. Detta särskilt eftersom det inte var anbudsgivare som felat utan ett åberopat företag.

Domstolen påpekar vidare att ett byte av åberopat företag inte får innebära en väsentlig ändring av anbudet. Enligt EU-domstolen ska direktivet mot bakgrund av proportionalitetsprincipen tolkas så att lagstiftningen som innebär att en anbudsgivare automatiskt utesluts från en upphandling när ett åberopat företag har lämnat en osann förklaring utan att anbudsgivaren åläggs eller ges möjlighet att byta ut företaget.

Domen meddelades den 3 juni 2021 i mål C-210/20 Rad Service Srl Unipersonale m.fl.. Mot Del Debbio SpA m.fl..

Kommentar

Svensk lagstiftning innehåller till skillnad från den italienska bestämmelser som innebär att en upphandlande myndighet ska begära att leverantören byter ut ett åberopat företag om det kommer fram att det finns skäl för uteslutning.

Det framgår av 14 kap. 7 § LOU respektive 14 kap. 12 § LUF. Det kan dock vara knepigt att få fram uppgifter om åberopade företag. Se också nedan det svenska avgörandet 432-21 som rörde en underleverantör.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.