Publicerad 20 september 2021

EU-domstolen förtydligar uppgifter som ska finnas i annonser om ramavtal

Målet rör ett förhandsavgörande som Klagenaevnet för Udbud i Danmark begärt.

En annons om att upphandla ett ramavtal ska enligt domen innehålla

  1. uppskattad kvantitet och/eller uppskattat värde,
  2. det högsta värde och/eller kvantitet som kan avropas, det vill säga ”taket” samt
  3. att ramavtalet inte längre kan användas när taket nåtts.

Bakgrund

Målet rör ett förhandsavgörande som Klagenaevnet för Udbud i Danmark begärt. Den aktuella upphandlingen som genomfördes av en region avsåg ramavtal för utrustning för sondmatning med en ansluten leverantör. Ytterligare en region var angiven som att den deltog ”med option”. Annonsen om upphandling innehöll inte någon information om uppskattade värden och inte heller fanns någon takvolym angiven.

Detta mål rör till skillnad från det tidigare avgörandet i Coop-servicemålet (C-216/17) nu gällande direktiv men som EU-domstolen lyfter har ramavtalsbestämmelserna inte ändrats.

EU-domstolen pekar på att annonsformulären i bilagorna till direktiv 2014/24/EU anger att uppskattade totala storleken på kontrakt ska anges. Det skulle stå i strid mot likabehandlingsprincipen och principen om öppenhet att inte ange ett högsta värde, det vill säga takvärde, för de varor som ska levereras.

EU-domstolen menar att om det uppskattade högsta värdet eller kvantiteten inte angetts, eller om en sådan uppgift inte skulle vara rättsligt bindande skulle det kunna innebära problem. Då skulle den upphandlande myndigheten få ett val medan anbudsgivaren kunna hållas avtalsrättsligt ansvarig för att denne inte kunnat leverera. Det skulle stå i strid med öppenhetsprincipen menar EU-domstolen. Därefter förs resonemang om det skulle räcka att ange värdena i upphandlingsdokumenten.

Det kan enligt domstolen räcka under förutsättning att det är fri tillgång till upphandlingsdokumenten, det vill säga en potentiell leverantör kan få ta del av dem utan att tillkännage sitt intresse till den upphandlande myndigheten.

Slutsats

EU-domstolens slutsats är att samtliga värden ska anges i meddelandet om upphandling, det vill säga i annonsen. Dessutom ska annonsen innehålla uppgift om att ramavtalet inte längre har några verkningar när gränsvärdet, det vill säga taket, har nåtts. Därefter resonerar EU-domstolen om att underlåta att ha med värdena i annonsen skulle innebära att ramavtalet skulle vara att se som att upphandlingen inte annonserats alls, vad vi i Sverige brukar benämnda en otillåten direktupphandling.

Upphandlingsfelet är dock inte så allvarligt att avtalet kan ogiltigförklaras enligt enligt domstolen. EU-domstolen lyfter också möjligheten att ange uppskattade värden och takvärden för varje upphandlande myndighet som är part i ramavtalet. Men något sådant krav ställs inte upp. Målets nummer är C-23/20 Simonsen & Weel A/S mot Region Nordjylland och Region Syddanmark och den meddelades den 17 juni 2021.

Kommentar

Det finns inte fri tillgång till upphandlingsdokumenten i Sverige. Det innebär att uppgifterna om uppskattat värde och/eller kvantitet, takvärde och/eller tak-kvantitet samt att avtalet inte gäller ovan detta alltså från och med nu måste finnas med i annonsen. Detta är ett förtydligande i förhållande till EU-domstolens tidigare avgörande i Coopservice.

Hur dessa värden eller kvantiteter, det uppskattade och det som sätter taket, ska beräknas och hur de förhåller sig till varandra framgår inte. Det är viktigt att ramavtalet också, vid sidan av annonsen, innehåller en bestämmelse om att det upphör att gälla när den maximala taket, angiven som volym eller kvantitet, nåtts.

Svensk praxis har varit relativt spretig beträffande takvolym. Det återstår att se om detta mål kommer att leda till än fler överprövningar.

Se också domen nedan om exklusivitet i ramavtal från Högsta domstolen.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR