Publicerad 2 februari 2022

Dom om frist för ansökan om överprövning vid beslut om att avbryta en upphandling

Fristen för att ansöka om överprövning av ett beslut om att avbryta en upphandling kan inte förlängas. Till skillnad från vad som gäller för tilldelningsbeslut räcker det med att ange kortfattade skäl för att fristen ska börja löpa.

Bakgrund

En region upphandlade livsmedel genom ett öppet förfarande. Tilldelningsbeslut meddelades men regionen beslutade att avbryta upphandlingen. Den 29 juli 2020 underrättades anbudsgivarna om detta beslut via e-post. Som skäl för beslutet angavs ”brister i förfrågningsunderlaget”.

Dagen efter meddelade regionen anbudsgivarna via e-post att tidsfristen för att ansöka om överprövning av avbrytandebeslutet förlängts med tio dagar till den 18 augusti 2020. Företaget som från början tilldelats avtalet begärde mer information om varför regionen avbrutit upphandlingen. Svar från regionen skickades till företaget via e-post om att man funnit ett formfel i utvärderingsmodellen och otydlighet i kravformuleringen. De andra anbudsgivarna erhöll inte dessa förtydligande skäl.

Den 18 augusti lämnade företaget som ursprungligen vann upphandlingen in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Malmö. Ansökan avvisades dock eftersom domstolen fann att den kommit in för sent. Företaget överklagade detta beslut till Kammarrätten i Göteborg som återförvisade målet till förvaltningsrätten för prövning i sak. Kammarrätten ansåg inte att skälen för beslutet att avbryta upphandlingen var tillräckliga för att fristen för överprövning skulle ha börjat löpa. Enligt kammarrätten hade ansökan om överprövning inkommit inom fristen.

Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att skälen för att avbryta en upphandling ska anges i underrättelsen i beslutet. Det framgår dock av skälen till den aktuella artikeln i direktivet som vår svenska bestämmelse grundar sig på att skälen får vara kortfattade. Att det är olika krav på utformning av tilldelningsbeslut respektive avbrytandebeslut framgår inte av svensk lagstiftning men alltså av de bakomliggande direktivregleringen.

Angående tidsfristen för Högsta förvaltningsdomstolen fram att det är viktigt att det är förutsägbart och tydligt när en överprövningsfrist startar och löper ut. En förvaltningsrätt ska inte behöva göra någon prövning av skälen för ett beslut vid sin prövning om ansökan kommit in i rätt tid. Det skulle leda till rättslig osäkerhet. Frågan om det är möjligt att förlänga fristen för överprövning av ett avbrytandebeslut besvarades alltså med nej.

Det finns inte något sådant utrymme i lagen om offentlig upphandling (20 kap. 12 § första stycket LOU). Den fristen är alltså definitivt fastställd. Fristen började i detta fall att löpa den 29 juli vilket innebär att en ansökan om överprövning av avbrytandebeslutet skulle ha inkommit senast den 10 augusti. Detta innebär att företagets ansökan inkommit för sent och därmed fastställdes förvaltningsrättens dom.

Kommentar

Att tidsfristen om tio dagar som gäller vid ett beslut om att avbryta en upphandling var möjlig att förlänga var något som flera antog var möjligt. Nu står det alltså klart att det inte går samt att skälen för att avbryta en upphandling inte behöver vara lika omfattande som de som gäller vid tilldelningsbeslut.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade dom den 27 december 2021, HFD 2021 ref 70.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR