Publicerad 20 september 2021

Det var felaktigt att utesluta ett bolag från att delta i en upphandling

Den upphandlande myndigheten hade fått ta emot allvarlig kritik om hur ett bolaget utfört ett uppdrag från flera håll, internt som externt.

Myndigheten kunde dock inte göra sannolikt att kritiken var så allvarlig att bolaget borde ha uteslutits. Att inte göra fler beställningar är inte samma sak som att säga upp ett kontrakt.

Bakgrund

En region upphandlade försäkringstekniska utredningar. En anbudsgivare, bolaget, uteslöts från att delta i upphandlingen med hänvisning till 13 kap. 3 § punkt 3 och 5 LOU.

Punkt 3 rör allvarligt fel i yrkesutövningen och punkt fem att leverantören i ett tidigare kontrakt har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt som upphandlats och att bristerna har lett till att kontraktet sagts upp i förtid, skadestånd eller annan avtalsrättslig påföljd.

Anbudsgivaren ansökte om överprövning av beslutet. Bolaget bestred att det varit fråga om något allvarligt fel i yrkesutövningen bland annat med hänvisning till att höga krav har ställts upp i praxis för att denna grund ska kunna tillämpas.

Bolaget bestred även att punkten 5 skulle vara tillämplig. Bolaget var underleverantör till tidigare ramavtalspart och regionen hade enligt Bolaget inte hävt kontrakt eller riktat någon annan avtalsrättslig påföljd mot Bolaget.

Regionen anförde å sin sida att den fått ta emot drygt 30 stycken synpunkter och klagomål från försäkrade som gjort försäkringstekniska utredningar på Bolaget. Dessa rörde allt från faktafel, språkförbistring, smutsiga otillgängliga lokaler till förnedrande och kränkande behandling.

Regionen menade att patientsäkerheten hotades och att det därför varit fråga om allvarligt fel i yrkesutövningen. Försäkringskassan hade också meddelat att de saknade förtroende för Bolaget. Det hade också förekommit att Bolaget fakturerat för icke utförda åtgärder menade Regionen.

Enligt förvaltningsrätten innehöll sammanställningarna enbart kortfattade beskrivningar vad de olika klagomålen eller avvikelserna avsåg. I några fall återges mer specifika händelser medan det i andra fall återges vad som förefaller vara mer generella omdömen.

Förvaltningsrätten ansåg vidare att det finns en stor spridning avseende klagomålens och avvikelsernas karaktär och allvarlighetsgrad. Det saknades vidare uppgifter om klagomålen eller avvikelserna utretts eller hanterats. Inte heller ansåg förvaltningsrätten att utredningen som rörde brister i fakturering var tillräcklig för att det skulle anses vara ett allvarligt fel i yrkesutövningen.

Vidare ansågs inte information till bolaget om att regionen inte skulle skicka några fler beställningar var att jämställa med uppsägning i förtid. Enligt förvaltningsrätten hade regionen inte gjort sannolikt att det fanns grund för uteslutning.

Upphandlingen skulle rättas på så sätt att bolaget inte utesluts från att delta i upphandlingen på de grunder som angetts.

Regionen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 23 juni, mål nummer 432-11, avslog överklagandet. Kammarrätten meddelade endast kort att det saknades anledning att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort.

Kommentar

Avgörandet visar på vikten av att vara tydlig i kommuniceringen med en avtalspart.

Det är alltså viktigt vid avvikelser att klaga och följa upp utförande av uppdrag skriftligt om detta ska kunna göras gällande i andra sammanhang.

Att utesluta en anbudsgivare från att delta i en upphandling anses vara en mycket ingripande åtgärd.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR