Publicerad 10 juni 2021

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågan rör när ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att någon ny upphandling behöver göras.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 25 september i fjol att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Målet rör överprövning av ett avtals giltighet och frågan till EU-domstolen avser under vilka förhållanden en ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att något nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras. I Högsta domstolen är målets nummer 5807-19.

Klagenaevet i Danmark har vidare begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i frågor som rör tolkningen av Coopservice-domen, det vill säga takpriser i ramavtal (mål C-23/20).

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR