Publicerad 19 mars 2021

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Sedan underlaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa senast upp­daterades 2002 har bland annat förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förändrats i vissa hänseenden. Vidare har ett antal av de föreskrifter och allmänna råd som omnämns i föreskrifterna eller kommentarerna uppdaterats eller ersatts.

De bemyndiganden i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som ligger till grund för föreskrifterna är dock i stort sett de samma som tidigare och huvuddelen av föreskrifterna har således inte förändrats.

Tidigare föreskrifter om hantering av mjölk, svavelhaltigt bränsle och spridning av bekämpningsmedel har dock tagits bort. Som nyheter kan vidare noteras att anmäl­ningskrav för luftvärmepumpar inte längre begränsas till en- eller tvåfamiljsfastig­heter.

Vad gäller dispenser för att bekämpa lövsly med kemiska bekämpningsmedel har kommunen numera möjlighet att motsätta sig att sådana dispenser meddelas i en­skilda fall men kan inte ensidigt besluta om i vilka områden sådana dispenser för­bjuds. I anledning av en dom från Mark- och miljööverdomstolen under 2011 bör kommuner uppmärksamma utformningen av föreskrifterna om eldning.

Underlaget som finns att ladda ner är, liksom tidigare, framför allt exempel på hur olika kommunala föreskrifter kan formuleras. I flertalet fall torde det inte finnas behov av så många och detaljerade föreskrifter som exemplen visar. Det är således upp till varje kommun att utifrån sina specifika förutsättningar bedöma i vilka frågor och för vilka områden det är motiverat att utfärda föreskrifter inom den egna kommunen.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (PDF) Pdf, 370 kB.

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset