Publicerad 1 juni 2021

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg har överlämnat sitt betänkande, SoU 2021:40, till regeringen. Utredningen föreslår ingen ändring i mervärdesskattelagen men att nya alternativa ersättningsnivåer förs in i ersättningsförordningen.

Utredningen konstaterar att det saknas avgörande från EU-domstolen om uthyrning av personal och undantaget för sjukvård. Avsaknaden av vägledning från EU-domstolen när det gäller sjukvårdsundantaget innebär att osäkerhet föreligger om hur mervärdesskattedirektivet ska tolkas i fråga om gränsen mellan skattefri sjukvård och skattepliktig personaluthyrning.

Osäkerheten vad gäller rättsläget kan inte lösas av den svenska lagstiftaren utan måste lösas på EU-nivå. Utredningen har därför stannat vid att inte föreslå någon lagändring i den här delen.

Vad avser inhyrd personal för social omsorg finns avgöranden från EU-domstolen. Det står i och med EU-domstolens domar klart att uthyrning av personal för social omsorg inte i sig utgör en tjänst av social karaktär även om personalen ska utföra sådana tjänster. Det saknas därför EU-rättsliga möjligheter att ändra mervärdesskattelagen så att uthyrning av personal för social omsorg undantas från mervärdesskatteplikt. Det är inte möjligt att utöka eller inskränka detta utrymme för undantag på ett nationellt plan.

Utredningen föreslår nya alternativa nivåer för momsersättning genom att två nya paragrafer förs in i ersättningsförordningen. Ersättning ska, om det framgår att viss del av kostnaden avser kostnad för inhyrd personal för sjukvård, tandvård och social omsorg, lämnas med 20 procent av kostnaden för denna del och med 5 procent av kostnaden för resterande del. Om ersättning lämnas med 20 procent av kostnaden för del som avser inhyrd personal för sjukvård, tandvård och social omsorg och med 18 procent av kostnaden för del som avser lokalkostnad ska den resterande delen av kostnaden ersättas med 3 procent.

De nya ersättningsnivåerna ska utgöra alternativ till ersättning enligt huvudregeln i 1 § ersättningsförordningen, som uppgår till 6 procent. Utredningen konstaterar att förslaget innebär en ökad administrativ börda för privata utförare, kommuner och Skatteverket eftersom kostnadsandelen för inhyrd personal måste styrkas för varje ansökan om momsersättning. Enligt utredningens bedömning överväger dock fördelarna med att införa ytterligare ersättningsnivåer nackdelarna.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

I betänkandet finns särskilda yttranden av experterna Jeanette Fored och Anna Sandberg Nilsson (sid 217-222).

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg, regeringen

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR