Publicerad 16 februari 2023

Ny mall för personuppgiftsbiträdesavtal

SKR-koncernens mall för PUB-avtal har genomgått en översyn mot bakgrund av de senaste årens rättsutveckling. Såväl leverantörsorganisationer som SKR:s medlemmar har fått göra inspel, liksom några statliga myndigheter. Många värdefulla synpunkter har lämnats och beaktats, antingen i den nya mallen eller i den uppdaterade vägledningen.

Avtalet är en uppdatering av det generella personuppgiftsbiträdesavtalet som SKR, Adda AB och Inera AB tog under 2018. I samband med framtagandet bjöds såväl leverantörer som SKR:s medlemmar in för att lämna synpunkter. Avtalsmallen har under de senaste åren fått stor spridning.

Information om personuppgiftsbiträdesavtal

Avtalsdokument och vägledning

Ändringar och nyheter

Den reviderade mallen följer i stort den tidigare men vissa avsnitt, såsom exempelvis avsnitt 12 och 17 har omarbetats utefter standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen, de s.k. SCC:erna. Även bilagorna där instruktioner och underbiträden noga ska anges har utvecklats.

PUB-avtalet innehåller fortfarande inga skrivningar avseende kostnader för ändringar i instruktioner eller dylikt utan tanken är, precis som tidigare, att detta ska regleras i huvudavtalet tillsammans med andra kommersiella villkor.

Uppdaterad vägledning

Mallen är mer användarvänlig tack vare en uppdaterad vägledning, där vissa punkter i mallen är särskilt kommenterade.

Bra att veta

  • Avtalsmallen är i första hand avsett att nyttjas av SKR:s medlemmar samt i avtalsrelationer där SKR, Adda eller Inera antingen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
  • Det är mycket viktigt att avtalsmallens bilagor färdigställs av den personuppgiftsansvarige.
  • Avtalsmallen är ett levande dokument och vi tar även fortsättningsvis gärna emot synpunkter på såväl mallen som vägledningen.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.