Publicerad 17 maj 2016

Patientlagen

Patientlagen (2014:821) trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Sammanfattning av patientlagen

  • Informationsplikten gentemot patienten har utvidgats och förtydligats.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan den enskildes samtycke. Patienten ska dock få den vård som krävs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes vilja inte kan utredas.
  • Lagen innehåller bestämmelser om barns inflytande över sin vård.
  • Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning har utvidgats och villkoras endast av att han eller hon har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.
  • Patienten har möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Regionernas skyldighet att erbjuda öppen vård har därför också utvidgats i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) till att gälla även patienter som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård. Patientens hemregion ska bekosta vård som patienten får i en annan region, under förutsättning att den förstnämnda regionens remissregler följs.
  • I övrigt innehåller patientlagen bestämmelser om till exempel vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel.

Mer information om de viktigaste nyheterna i lagstiftningen (cirkulär 14:33)

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR