Publicerad 21 april 2017

Hälso- och sjukvårdslag

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) trädde i kraft den 1 april 2017 och ersätter den gamla hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, HSL.

Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 april 2017 syftar till att göra regelverket tydligare, mer överskådligt och lättillängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Här ges en sammanfattning av den nya hälso- och sjukvårdslagen.

  • Lagen har en ny struktur och uppbyggnad i form av fem avdelningar och kapitel med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel.
  • Nästan alla bestämmelser i gamla HSL har förts över till den nya lagen. Det finns dock några bestämmelser som har tagits bort. Det gäller till exempel de flesta av bestämmelserna som rör hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid samt de mer detaljerade bestämmelserna som rör verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förbrukningsartiklar, rikssjukvård och läkemedelsförråd.
  • De flesta paragraferna är utformade helt i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i gamla HSL, eller skiljer sig från dessa bestämmelser enbart i språkligt eller radaktionellt hänseende.
  • I vissa paragrafer har det gjorts förtydliganden i förhållande till gamla HSL.
  • Lagen innehåller ett fåtal nya bestämmelser, till exempel om lagens innehåll och tillämpningsområde, definitionerna av begreppen huvudman och vårdgivare, kravet på att offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet, att barnets bästa särskilt ska beaktas när hälso- och sjukvård ges till barn samt landstingets utvidgade skyldighet att tillhandahålla förbrukningsartiklar även till dem som är kvarskrivna enligt folkbokföringslagen och som stadigvarande vistas i landstinget.
  • Som en följd av den nya hälso- och sjukvårdslagen görs följdändringar i annan lagstiftning. I huvudsak innebär dessa ändringar endast att hänvisningar till HSL eller till någon viss bestämmelse i denna lag ersätts med motsvarande hänvisningar till den nya hälso- och sjukvårdslagen.

Information om de viktigaste nyheterna i lagstiftningen samt jämförelsetabell, cirkulär 17:12

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset