Publicerad 27 juni 2016

Dataskyddsförordningen och hälso- och sjukvården

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 blev svensk lag den 25 maj 2018.

Förordningen har ersatt dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen (PuL). Den har också påverkat innehållet i t.ex. patientdatalagen (PDL) men endast i begränsad utsträckning. Dataskyddsförordningen har kompletterats med ny lag.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

I SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning har utredningen sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde.

SOU 2017:66, Sveriges Riksdag

Utredningens målsättning - eller utgångspunkt - har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna. Utredningens förslag, som i huvudsak är av författningsteknisk karaktär, inskränker alltså inte nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig så kallad skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen.

En viktig slutsats av utredningen är att dataskyddsförordningen inte uppställer hinder för den personuppgiftsbehandling som idag är laglig bland annat på hälso- och sjukvårdsområdet.

SKR arbetar för att ge råd och stöd för kommuner och regioners arbete med att anpassa sin verksamhet till dataskyddsförordningen.

Förändringar för hälso-och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordning - GDPR (PDF) Pdf, 167 kB.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset