Publicerad 27 juni 2016

Dataskyddsförordningen och hälso- och sjukvården

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 blev svensk lag den 25 maj 2018.

Förordningen har ersatt dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen (PuL). Den har också påverkat innehållet i t.ex. patientdatalagen (PDL) men endast i begränsad utsträckning. Dataskyddsförordningen har kompletterats med ny lag.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

I SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning har utredningen sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde.

SOU 2017:66, Sveriges Riksdag

Utredningens målsättning - eller utgångspunkt - har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna. Utredningens förslag, som i huvudsak är av författningsteknisk karaktär, inskränker alltså inte nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig så kallad skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen.

En viktig slutsats av utredningen är att dataskyddsförordningen inte uppställer hinder för den personuppgiftsbehandling som idag är laglig bland annat på hälso- och sjukvårdsområdet.

SKR arbetar för att ge råd och stöd för kommuner och regioners arbete med att anpassa sin verksamhet till dataskyddsförordningen.

Förändringar för hälso-och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordning - GDPR (PDF) Pdf, 167 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset