Publicerad 22 november 2021

Vad omfattar den delegerade beslutanderätten enligt SKR:s underlag?

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. Vissa kommuner har i sin delegationsordning tagit in en bestämmelse som ger delegaten möjlighet att i andra fall avstå från att fatta beslut med stöd av given delegation i ett visst ärende, till exempel om ärendets karaktär eller andra omständigheter, motiverar det, och att ärendet då ska hänskjutas för avgörande till nämnden. Detta är dock mera en intern lednings- och styrningsfråga, varför SKR valt att inte ta med någon sådan bestämmelse i underlaget.

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta:

 • att bifalla eller avslå en ansökan,
 • att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,
 • att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser (det kan till exempel handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk även om det inte har vunnit laga kraft (19 kap. 5 § p 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och godkänts (18 § FMH) eller om att beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB),
 • att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
 • att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.


Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta

 • att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB),
 • att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak,
 • att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning),
 • att besluta om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de förut­sättningar som anges i 36 § respektive 37 – 39 §§ förvaltningslagen,
 • att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit in för sent enligt 45 förvaltningslagen.

Delegation till tjänsteperson får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för denne. Delegation till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef.

Ett alternativ är att under allmänna ärenden ange vem eller vilka som har rätt att fatta sådana beslut som omfattas av sista punkten i uppräkningen ovan, om man vill lägga beslutanderätten på någon annan än delegaten själv, till exempel för att man vill lägga ställningstagandet i sådana frågor på en annan befattning eller på en högre nivå

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR