Publicerad 22 november 2021

Vad gäller för delegering av ärenden inom ramen för kommunal avtalssamverkan?

En kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun, så kallad överenskommelse om avtalssamverkan. Om ett samverkansavtal kan ingås av miljönämnden, eller om det krävs ett godkännande av fullmäktige, beror på om avtalets innehåll är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (5 kap. 1 § KL). Här utgår bedömningen primärt utifrån samverkansavtalets innehåll, och då särskilt dess omfattning.

Inom ramen för avtalssamverkan, och med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 § KL, kan de samverkande kommunerna komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det kallas för extern delegering.

Extern delegering är endast möjlig inom ramen för de uppgifter som omfattas av själva samverkansavtalet. Extern delegering enligt denna bestämmelse är vidare endast möjlig om avtalssamverkan grundas på KL:s regler om avtalssamverkan.

Samma regler gäller för jäv, anmälan av beslut etcetera vid intern som vid extern delegation Det är inte möjligt att delegera beslutanderätt till förtroendevalda i den andra kommunen eller till anställda i kommunala bolag.

Samma regler gäller för jäv, anmälan av beslut etcetera vid intern som vid extern delegation. Reglerna i 7 kap. 4–8 §§ KL är även tillämpliga i sådana situationer (9 kap. 37 § andra stycket KL).

Bestämmelserna i KL om extern delegering av ärenden inom ramen för avtalssamverkan är subsidiära till bestämmelser i speciallag. Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från KL:s regler om delegation inom ramen för avtalssamverkan, ska de bestämmelserna tillämpas istället för de generella bestämmelserna i KL (9 kap. 37 § tredje stycket KL). De regler som tidigare fanns i miljöbalken avseende avtal mellan kommuner och delegation till anställd (26 kap. 7 § MB) har utmönstrats till förmån för den generella regeln om samverkan.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.