Publicerad 22 november 2021

Vad gäller för delegering av ärenden inom gemensamma nämnder?

För delegering av ärenden inom en gemensam nämnd i vilken två eller flera kommuner samverkar finns det särskilda bestämmelser i 9 kap. 30 § KL. Dessa kompletterar bestämmelserna om delegering i 6 respektive 7 kap. KL (9 kap. 23 § KL).

En gemensam nämnd får uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens vägnar. Ett sådant uppdrag får bara lämnas inom ramen för de begränsningar som följer av 7 kap. 5 § KL.

Bestämmelser om förvaltningschefens vidaredelegering finns i 9 kap. 31 § KL.

Samma formella krav gäller vid delegering med stöd av 9 kap. 30–31 §§ KL som vid annan delegering av ärenden.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR