Publicerad 24 juni 2021

Bildhantering

Här hittar du mallar för samtycke och modellavtal samt förslag på informationstext med tillhörande vägledningar och en checklista för att ge vägledning om juridiska aspekter av GDPR-lagstiftningen.

Mallar för samtycke, modellavtal och informationstext

Samtyckesmall för bildhantering med vägledning

Informationstextmall och vägledning, GDPR

Vanliga frågor och svar om samtycke för bildpublicering

 • Vad gör jag om personen inte kan ge samtycke?

  God man med "rätt" uppdrag, eller förvaltare, kan samtycka i den registrerades ställe. Är någon annan grund tillämplig så ska man aldrig använda samtycket.

 • Hur länge gäller ett samtycke?

  Ett samtycke gäller så länge man har sagt att det ska gälla, i information som ska föregå samtycket. Till exempel bara en bild eller alla bilder under hela elevens tid i skolan. Kom dock ihåg att det går att återkalla.

  Dessutom har det nyligen kommit en vägledning från EU om samtycke, som bland annat säger att de menar att det är "god sed" att då och då "påminna" om samtycket. Vad det kommer att innebära i praktiken återstår att se.

 • Vad gäller kring bildhantering på webb?

  Om den som är på bilden ska samtycka så måste det gälla att personen samtycker till att bilden ska publiceras till exempel på en viss webbplats. Det räcker inte med att får jag använda bilden.

 • Krävs samtycke för behandling av personuppgifter i administrativa personalsystem?

  Nej, den lagliga grunden är anställningsavtalet, så samtycke är inte aktuellt. I artikel 13-14 GDPR räknas de uppgifter upp som ni självmant ska informera de registrerade om. NI måste ha koll på vilka behandlingsändamål som gäller i era olika verksamheter. Man kan göra en standardmall för detta men det är inte säkert att det omfattar det ni gör.

 • Hur hanteras barn och ungdomar i sociala medier?

  Villkoren för barns samtycke är satt till 13 år i Sverige vid erbjudandet av informationssamhällets tjänster direkt till barn. Vad innebär detta i praktiken?

  Om det handlar om att eleven ska öppna ett konto hos den sociala medieleverantören så är det sannolikt 13 år som gäller (exempel Facebook, Instagram), det finns kommersiella inslag typ reklam och tjänsten riktar sig direkt till den unge när man skaffar konto och lämnar sina uppgifter till tjänsteleverantören .

  När det i nästa led handlar om att eleven ska godkänna att skolan lägger upp bilder på eleven på skolans/kommunens sida i den sociala medietjänsten, så håller jag med dig, där är det en del av skolans verksamhet.

  Om det krävs samtycke för publiceringen så är det istället huvudregeln som gäller, det vill säga normalt 14-15 år, allt beroende på sammanhang och typ av uppgifter. Gränsen mellan behandling av uppgifter för erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn och annan behandling av personuppgifter är inte glasklar. Men om man läser i de svenska förarbetena till den nationella implementeringsbestämmelse där Sverige har bestämt att 13 år ska gälla , så finns skrivningar om vad detta kan omfatta. Se prop 2017/18:105 sid 67.

  Ytterligare en fråga är om det kan finnas någon annan rättslig grund för behandlingen, t ex att behandlingen är nödvändig för utförande av en arbetsuppgift grundat på allmänt intresse och som har stöd i lag, förordning, eller beslut meddelat med stöd av lag eller författning (art 6 och 2 kap 2 § DSL)?

GDPR-checklista för kommunikatörer

Syftet med checklistan är att ge vägledning om viktiga juridiska aspekter. Fokus ligger på integritetslagstiftning – GDPR – men innehåller även bland annat marknadsrättsliga, upphovsrättsliga och förvaltningsrättsliga aspekter. Checklistan är inte uttömmande.

GDPR-checklista för kommunikatörer

Frågor och svar som rör kommunikation

SKR har samlat vanliga frågor som uppstått med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat besvaras frågor om vad som gäller för bilder föreställandes folksamlingar, bilder som köpts från en bildbyrå och sambandet mellan arkivlagen och GDPR.

Vanliga frågor och svar kring GDPR för kommunikatörer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Pål Resare
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.