Publicerad 29 april 2022

Ny utredning ska se över utjämningssystemet

Regeringen meddelar att man tillsätter en parlamentarisk utredning för att se över samtliga delar av utjämningssystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämningen för kommuner. Utredningen ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget.

Alla delar av utjämningssystemet

Utredningen kommer att ha ett brett uppdrag att se över alla delar av utjämningssystemet. När det gäller inkomstutjämningen betonar regeringen särskilt den länsvisa skattesatsen samt hur systemet påverkar incitament för att stimulera tillväxt i kommuner med olika förutsättningar. När det gäller kostnadsutjämningen betonar regeringen särskilt beräkningarna för gles bebyggelse och huruvida systemet tillräckligt kompenserar för socioekonomiska skillnader. Långsiktiga effekter på verksamhet och ekonomi av flyktingmottagande nämns specifikt. Utredningen ska även se över nuvarande system med strukturbidrag till vissa kommuner och regioner.

Även LSS-utjämningen ska ses över

Utredningen ska även se över LSS-utjämningen, bland annat med syfte att minska påverkbarheten och effekterna av ett eventuellt ändrat huvudmannaskap för personlig assistans.

Effekter om visssa riktade statsbidrag flyttas till de generella

I utredningens uppdrag ingår också att se över huruvida vissa riktade statsbidrag skulle kunna ingå i det generella statsbidraget och vilka följdeffekter etta skulle kunna få på utjämningssystemet. Särskilt nämns riktade statsbidrag inom skolområdet, bland annat det så kallade sektorsbidrag som föreslagits i betänkandet ”En mer likvärdig skola”.

Håkan Sörman leder utredningen

Till ordförande har regeringen utsett Håkan Sörman, tidigare bland annat utredare av kostnadsutjämningen (SOU 2018:74) och vd på SKL/SKR.

Utredningen ska redovisas senast 3 maj 2024.

SKR ställer sig principiellt positiva till utredningens direktiv.

Kommittédirektiv En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning, Regeringen (PDF)

Bra att utjämningssystemet ses över, Anders Knape

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom
  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR