Publicerad 23 september 2021

Regionernas köp av verksamhet

SKR följer årligen upp hur regionerna nyttjat marknaden för att tillgodose behov av verksamhet. Regionernas verksamhet hanteras genom egen verksamhet, samverkan med andra offentliga aktörer eller upphandlat av privata leverantörer. Här redovisas regionernas kostnader för köpt verksamhet från privata leverantörer för 2020.

Köp från privata utförare totalt

Regionernas köp från privata utförare uppgick till 52 miljarder kronor. Kostnaderna ökade i löpande priser med endast 0,7 procent. Men eftersom regionernas totala kostnader (nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen) minskade under pandemin år 2020, ökade ändå kostnaderna för köp av verksamhet från privata utförare som andel av totala kostnader med två tiondels procentenheter, från 17,7 till 17,9 procent.

Tabell 1: Regionernas kostnader 2019–2020

Miljarder kronor (mdr) och procent (%)

Tabellen visar Regionernas kostnader 2019–2020. Angivet värde är miljarder kronor (mdr) och procent (%).


2019

2020

Köp av verksamhet från privata utförare (mdr)

51,9

52,3

Nettokostnad exklusive kostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen (mdr)

293,9

291,6

Köp av verksamhet som andel av nettokostnad exklusive läkemedel (procent)

17,7

17,9

Källa: SCB

Begreppsförklaring

I redovisningen av regionernas köp av verksamhet görs jämförelser med regionernas nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, till skillnad från analysen över sektorns (kommuners och regioners) köp av verksamhet, där jämförelser för både kommuner och regioner istället sker mot kostnaden för det egna åtagandet (bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner).

I nyckeltalsdatabasen Kolada finns indikatorer på regionernas köp av verksamhet. I Kolada görs jämförelse av verksamhetsområdets köp av verksamhet mot nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Nyckeltalet kostnad för köp av verksamhet från privata utförare som andel av totala kostnader är relevant, inte enbart att det är oberoende av i samhället generella kostnadsökningar, utan också oberoende av verksamhetens storlek. Detta gör det nyckeltalet relevant både vid utveckling över tid, mellan regioner av olika storlekar respektive mellan olika verksamhetsområden inom regionernas ansvarsområden.

Tabell 2: Regionernas totala kostnader 2020

Miljarder kronor (mdr) och procent (%)

Tabellen visar regionernas totala kostnader 2020, angivet värde i miljarder kronor (mdr) och procent


Regionens totala kostnad (mdr)

Köp av verksamhet som andel av totala kostnader (procent)

Kostnad för eget åtagande

366

14,3

Nettokostnad exklusive kostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen

292

17,9

Källa: SCB

Köp av verksamhet per region

Köp av verksamhet från privata utförare som andel av totala kostnader speglar en av regionen vald försörjningsstrategi. Olika aspekter och faktorer ligger bakom ett sådant val som befintligt utbud och tillgänglig kapacitet givet aktuella behov av sjukvård, eller efterfrågan på goda kommunikationer och turtäthet i kollektivtrafiken, geografiska och demografiska förutsättningar för etablering av huvudsakligen offentligt finansierade kvasimarknader och eventuellt en partifärgad ideologisk uppfattning om vilken försörjningsstrategi som bäst tjänar sitt syfte. Olika förutsättningar och uppfattningar har inneburit att marknaden av privata utförare inom den offentliga finansieringen utvecklats olika i olika regioner.

Sörmland och Stockholm är de två regioner som tagit strategin med privata utförare inom välfärden längst, där 28 procent av hela regionens verksamhet utförs av privata utförare. I Sörmland skedde en stor förändring under 2020 där andelen privata utförare på endast ett år ökade från 20 till 28 procent av regionens totala kostnader. Läs mer om Sörmland under verksamhetsområde primärvård.

I andra regioner med andra förutsättningar eller uppfattningar har valet i större utsträckning fallit på att utföra offentlig verksamhet i offentlig regi. I Västerbotten och Norrbotten utförs mindre än fem procent av privata.

Hur stor andel av välfärden utförs av privata utförare i din region? Jämför i Kolada

Källa: SCB

Diagramförklaring

Regionens köp av verksamhet totalt, från privata utförare, som andel av nettokostnad exkl. kostnader för läkemedel inom förmånen (procent), per region och riket.

Köp per verksamhetsområde

Köp av verksamhet från privata utförare ökade framförallt inom primärvården och specialiserad psykiatrisk vård, men har minskat inom andra verksamhetsområden som till exempel specialiserad somatisk vård.

Tabell 3: Köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde

Anges i miljarder kronor respektive som andel av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2019–2020

Tabellen visar köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde, anges i miljarder kronor respektive som andel av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2019-2020

Köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde

Köp 2019

Köp 2020

Andel 2019

Andel 2020

Primärvård

19,7

20,9

39,8

41,5

Specialiserad somatisk vård

13,0

12,2

8,4

8,0

Specialiserad psykiatrisk vård

2,1

2,4

9,0

10,1

Övrig hälso- och sjukvård

1,7

1,8

7,3

8,3

Tandvård

1,3

1,1

18,8

16,3

Trafik och infrastruktur

13,9

13,6

53,4

48,1

Kultur, utbildning och allmän regional utveckling

0,1

0,2

2,1

2,2

Regionerna totalt

51,9

52,3

17,7

17,9

Källa: SCB

Primärvård

Inom primärvården råder fri etablering av privata utförare med följd att det är detta verksamhetsområde där de största köpen från privata utförarna görs, både i absoluta tal och som andel av nettokostnad.

För riket var den andel som utfördes av privata utförare 41,5 procent, en ökning med 1,7 procentenheter. I löpande priser ökade regionernas kostnader primärvård som utförs av privata utförare med 1,2 miljarder, eller 6,1 procent.

Privata utförare som erbjuder digitala vårdtjänster via video eller chat har ökat mycket kraftigt under åren 2018–2020, med volymer som har dubblerats varje år. Merparten av vårdgivarna är anslutna till vårdval primärvård i Sörmland, som i sin tur utomlänsfakturerar patientens hemregion. 2017 var andelen primärvård i privat regi 34 procent.

År 2020 uppgick andelen köp från privata utförare i Sörmland 96 procent av nettokostnaderna. Uppgiften innebär inte att utbudet mottagningar i offentlig regi har förändrats, utan att en stor del av Sörmlands köpta vård tillhandahålls invånare från andra län. Sörmlands köp från privata har ökat från en nivå på 0,4 miljarder år 2017 till 1,4 miljarder år 2020. 0,9 miljarder kronor digitala vårdkontakter utomlänsfakturerades andra regioner år 2020.

Hur är trenden för primärvård i privat regi i din region? Jämför i Kolada utvecklingen över tid

Källa: SCB

Diagramförklaring

Regionens köp av primärvård, från privata utförare, som andel av nettokostnad, exkl. kostnader för läkemedel inom förmånen, för primärvård (%).

Riket (vägt medel) beräknas genom summering av alla kommuners eller regioners värden i täljaren respektive nämnaren och dividerar dessa två summor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR