Publicerad 31 mars 2021

Regionernas köp av verksamhet

Regioners köp av verksamhet ökade kraftigt under 2019, bland annat pådrivet ett omställningsarbete för ökad tillgänglighet, nära vård och digitalisering. Köp av verksamhet ökade med 11 procent i nominella tal.

Kostnad för köp av verksamhet

Regionerna exklusive Gotland köper verksamhet för totalt 79 miljarder kronor. I den kostnaden ingår köp av verksamhet från andra regioner. Kostnaderna har därmed ökat med 167 procent från 30 miljarder år 2006. Regionerna säljer verksamhet till varandra för 13 miljarder och med ytterligare 1 miljard till kommunerna.

Kostnaden ökade 2019 för både köpt offentlig och privat verksamhet med 10 respektive 11 procent.

Köp av verksamhet från privata utförare ökade 2019 med 5 miljarder kronor, eller 11 procent, med 2,5 miljarder inom trafiken, med 1,6 miljarder inom primärvården och 0,8 miljarder kronor inom specialiserad somatisk vård.

Tabell 1. Köp av verksamhet 2014–2019

Miljarder kronor och procent

Tabellen visar köp från offentliga och privata utförare i miljarder kronor, samt årlig kostnadsutveckling och andel av nettokostnad i procent, för åren 2015 till och med 2019.


2015

2016

2017

2018

2019

Köp från offentliga utförare

20

21

23

24

27

Köp från privata utförare

39

40

43

47

52

Årlig kostnadsutveckling, procent

8 %

5 %

7 %

7 %

11 %

Andel av nettokostnad, procent

21,9 %

21,9 %

22,2 %

22,9 %

24,4 %

Kostnad för köp av verksamhet från privata

Köp av verksamhet från privata företag uppgick för regionerna exklusive Gotland till cirka 50,3 miljarder kronor från föreningar och stiftelser till 1,6 miljarder.

En del av kostnadsökningarna är kompensation för inflation och löneökningar, kostnaderna ökar också på grund av att folkmängden ökar. Ett bättre mått är att ställa kostnaderna i relation till regionens totala kostnader (nettokostnad). En ökning av detta mått är en tydlig indikation på att en allt större del av regionens verksamhet utförs av privata utförare. 2019 ökade andelen som utförs av privata med 1,1 procentenheter.

Tabell 2. Köp av verksamhet som andel av nettokostnader

Procent

Tabellen visar köp av verksamhet från privata utförare, privata företag samt föreningar och stiftelser, som andel av nettokostnader i procent, för åren 2015 till och med 2019.


2018

2019

Köp av verksamhet totalt

127

131

– varav privata utförare

100

103

– varav offentliga utförare

27

28

Hur såg köp av verksamhet ut i din region? Jämför i Kolada

Privata företag i regionen uppgår på riksnivå till 15,5 procent.

Diagramförklaring: Köp av verksamhet totalt landsting, miljoner kronor dividerat med nettokostnad verksamhet totalt landsting miljoner kronor. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Källa: SCB.

Kostnad per verksamhetsområde

Inom regionernas verksamhetsområden skiljer sig omfattning av köp av verksamhet, dels i absoluta tal, dels i köp av verksamhet som andel av totala kostnader (nettokostnader).

Tabell 3. Köp av verksamhet i regionernas verksamhetsområden

Miljarder kronor och procent

Tabellen visar köp av verksamhet inom regionernas verksamhetsområden, i miljarder kronor och procent.


Nettokostnad (mdkr)

Köp totalt (mdkr)

Totala köp som andel av nettokostnad

Privata utförare (mdkr)

Köp från privata som andel av nettokostnad

Primärvård

49

21

43 %

20

40 %

Specialiserad somatisk vård

155

33

21 %

13

8 %

Specialiserad psykiatrisk vård

24

4

15 %

2

9 %

Övrig hälso- och sjukvård

23

2

9 %

2

7 %

Tandvård

7

3

46 %

1

19 %

Trafik och infrastruktur

26

16

60 %

14

53 %

Primärvården är konkurrensutsatt och 44 procent av alla vårdcentraler bedrevs 2019 i privat regi. 20 miljarder vilken utgör 40 procent av primärvårdens totala kostnader betalas till privata utförare. Kostnader för köp från andra regioner har ökat med cirka 30 procent vardera under 2018 och 2019, en följd av ökad volym digitala vårdkontakter där de flesta aktörer under 2019 var etablerade genom Region Sörmland. Men det är alltid regionen där patienten är folkbokförd som betalar för utförd vård.

Hur såg köp av primärvård ut i din region? Jämför i Kolada

Privata företag i regionernas primärvård uppgår på riksnivå till cirka 40 procent.

Diagramförklaring: Regionernas köp av verksamhet avseende primärvård från privata företag exklusive läkemedel, (procentuell andel av nettokostnaden). Diagrammet visar ovägt genomsnitt på 28,5 procent vilket är ett genomsnitt av respektive regions värde där varje region väger lika, medan tabell 3 visar värdet för vägt genomsnitt, eller riket, vilket är en summering av samtliga regioners kostnader innan värdet för riket beräknas. I och med att diagrammet avser ovägt medel blir nettokostnaden mindre, då stora regioner som köper mer verksamhet väger på samma sätt som små regioner. Källa: SCB.

Verksamhetsområdet specialiserad somatisk vård är det verksamhetsområde som köper mest verksamhet sett till summan, 33 miljarder kronor totalt. Men det är också ett stort verksamhetsområde och hög nettokostnad, varvid andelen köp av verksamhet som andel av nettokostnad stannar på 21 procent, varav privata utförare 7 procent. Den övervägande delen, 60 procent av totala köp av verksamhet, anskaffas från andra regioner. Det är i huvudsak kostnader för högspecialiserad vård.

Inom verksamhetsområde specialiserad psykiatri köper regioner verksamhet från privata utförare för 2 miljarder kronor, vilket motsvarar 9 procent av nettokostnaderna. Flera regioner har vårdval inom psykiatri. Rättspsykiatri är en verksamhet som inte finns i alla regioner utan att placeringar köps in från andra regioner.

Inom verksamhetsområde tandvård är det framförallt köp från regionägda bolag som dominerar, det vill säga bolagiserad egenregi. En i sammanhanget mindre del, 19 procent av tandvården, köps från privata utförare och avser barntandvård och viss vuxentandvård, som led i sjukdom eller skada samt för vissa prioriterade grupper med särskilda behov.

Kvalitet och bortfall

I redovisningen kan dubbelredovisning i vissa fall förekomma när valfrihetsvård av utomlänspatient vidarefaktureras hemregionen. Detta förekommer i större omfattning avseende ersättning till privata vårdgivare som tillhandahåller digital vård på ett nationellt plan. När kontraktsslutande region utomlänsfakturerar utförd vård, blir den i patientens hemregion en kostnad för köp av verksamhet med kontraktsslutande region som motpart.

I Kolada är inte nyckeltalen jämförbara mellan kommuner och regioner då olika kostnadsbegrepp används i nämnaren i beräkningen av köp av verksamhet som andel av totala kostnader.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset