Publicerad 22 juni 2021

RIPS-kommittén

En RIPS-kommitté har funnits sedan 2008. Kommitténs uppdrag fastställs av SKR:s styrelse. Senaste ändringen i uppdraget gjordes i juni 2019.

RIPS-kommitténs uppdrag:

  • ansvara för löpande uppföljning av RIPS-riktlinjerna, så att de är aktuella över tid. RIPS-kommittén ska också löpande följa tillämpningen av riktlinjerna.
  • verka för en rättvisande och förutsägbar värdering av pensionsförpliktelserna.
  • ta särskild hänsyn till sektorns särart när beslut om ränta fattas.
  • har mandat att ge förslag till beslut om förändringar i ränte- och dödlighetsantaganden samt övriga antaganden inom strukturen för RIPS-riktlinjerna.
  • sammanträda minst en gång per år för att ta fram förslag till beslut om aktuella riktlinjer. Kommittén ska redovisa vilka resonemang och vilket underlag som ligger till grund för förslagen.

Med RIPS-kommitténs förslag som underlag fattar SKR:s VD ett årligt beslut om aktuella riktlinjer. Dessa publiceras senast under juni månad.

SKR:s VD fattar beslut om RIPS-kommitténs sammansättning.

Kommittén består av tjänstemän inom SKR; chefsekonom (ordförande), sektionschef ekonomisk analys (vice ordförande), ekonomer och experter med kompetens inom områdena kommunala pensionsavtal, pensionsskuldsproblematik, kommunal redovisning, finansiell ekonomi och samhällsekonomi.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset