Publicerad 22 juni 2020

Smärre justeringar i RIPS

Diskonteringsräntan och livslängdsantagandena i RIPS hålls oförändrade i år. Däremot sker ett par justeringar i övriga antaganden. En beskrivning av resultatet av RIPS-kommitténs årliga översyn av olika antaganden finns i cirkulär 20:29 och EkonomiNytt 06/2020.

RIPS-räntan hålls oförändrad

Den reala diskonteringsräntan i RIPS (RIPS-räntan) hålls oförändrad på 1 procent. Pensionsskulden ska nuvärdesberäknas med en realt långsiktig ränta, enligt de revideringar i regelverket som gjordes i RIPS 19. RIPS-kommitténs förslag till räntebeslut baseras på en sammanvägd analys över långsiktig tillväxt, det vill säga utvecklingen av BNP med fokus på framtidsscenario cirka 15 år inklusive de bedömningar som görs av långsiktig realränta. Därtill kommer en analys över vad aktuell ekonomi och räntemarknad signalerar. Teorin säger att den reala räntan och tillväxten följs åt på lång sikt. Och skatteunderlagsutvecklingen, som avgör de ekonomiska förutsättningarna i kommunsektorn, brukar följa tillväxten. Långtidsutredningen 2019 har som antagande att BNP ökar med cirka 2 procent fram till 2035. Det finns dock empiri som signalerar att den långsiktiga reala räntan har sjunkit och är lägre än tillväxtbedömningarna, snarare nedåt 1 procent. Därtill kommer att osäkerheten i ekonomin har ökat markant i samband med coronapandemin. RIPS-kommitténs sammantagna bedömningen är att diskonteringsräntan bör vara oförändrad. Den befinner sig på en väl avvägd nivå och det är för tidigt att dra några slutsatser av hur de långsiktiga tillväxtförutsättningarna påverkas av coronapandemin.

Statistik visar på ökade livslängder

KPA och Skandia har tagit fram statistik som pekar mot att förväntade livslängder i kommunsektorn är högre än enligt de antaganden som används i RIPS. Livslängdsantagandet i RIPS bör därför ändras, men det krävs ytterligare analysarbete innan förändringar kan genomföras. Siktet är inställt på att detta kommer att ske under nästa år.

Högre kostnader på grund av ändringar i äldre pensionsavtal

En förändring i äldre pensionsavtal för personer födda 1954 eller senare medför högre kostnader och en högre pensionsskuld. Då samordning endast ska göras med 70 procent av inkomstpensionen blir effekten relativt kraftig för de individer som berörs. Då dessa utgör en mindre andel av förmånstagarna, blir den totala effekten på skulden begränsad. Enligt en uppskattning av KPA medför förändringen en ökad ansvarsförbindelse med cirka 1 procent.

Personalomsättningen bland brandmän högre än tidigare antaganden

Ny statistik visar att personalomsättningen bland brandmän är något högre än vad som tidigare antagits. När brandmän slutar före 58 års ålder försvinner rätten till brandmanspension. En ökad avgångssannolikhet innebär att antalet framtida förväntade uttag av brandmanspension kommer blir lägre och att pensionsavsättningen blir lägre i motsvarande mån.

Cirkulär 20:29 (kommuner)

EkonomiNytt 06/2020 (regioner)

Aktuella riktlinjer

RIPS-kommittén sammanträder minst en gång per år för att ta fram förslag om aktuella riktlinjer. Med RIPS-kommitténs förslag som underlag fattar SKR:s vd beslut om aktuella riktlinjer. Dessa publiceras senast under juni månad.

RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2020)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset