Publicerad 15 november 2021

Oväntat högt inkomstbasbelopp 2022 påverkar avtalspensionerna

Det höga inkomstbasbeloppet innebär att pensionskostnaden för pensionsintjänandet för 2022 blir lägre än tidigare beräknat i kommuner och regioner.

Oväntat högt inkomstbasbelopp 2022 – effekter på kommunala avtalspensionskostnader

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet (IBB) för år 2022 till 71 000 kronor efter förslag från Pensionsmyndigheten. Det är en ökning med hela 4,1 procent, vilket är en betydande upprevidering jämfört med Pensionsmyndighetens prognos från i somras. Då var bedömningen 70 300 kronor eller en ökningstakt med cirka 2,9 procent. Huvudförklaringen enligt Pensionsmyndigheten är en starkare ökning av lönesumman i år, vilket ger högre IBB för 2022.

Tabellen visar inkomstbasbeloppet för år 2021, det som beslutats för 2022 samt tidigare prognos för 2022, och vad det motsvarar för 7,5 inkomstbasbelopp.

2021

2022
(beslutat)

2022
(tidigare prognos)

Inkomstbasbelopp

68 200

71 000

70 300

7,5 IBB

511 500

532 500

527 250

Inkomstbeloppet (IBB) har betydelse för såväl den allmänna pensionen som avtalspensionen. Den allmänna pensionen ger enbart pensionsförmåner för inkomster, upp till tak. Avtalspensionen kompletterar den allmänna pensionen, den avgiftsbestämda delen med en premie på 4,5 procent av pensionsgrundande lön. För inkomstdelar utöver 7,5 IBB svarar avtalspensionen för hela pensionsintjänandet, vilket i många fall kan vara en betydande kostnad. Ett högre inkomstbelopp innebär lägre kostnader för den kommunala avtalspensionen beroende på att inkomstgränsen höjs för den förmånsbestämda pensionen KAP-kl och i det helt avgiftsbestämda AKAP-avtalet, där premien är 30 procent för inkomstdelar utöver 7,5 IBB.

För den allmänna pensionen innebär högre inkomstbelopp ökade kostnader på grund av av att taket för att tjäna in pensionsförmån höjs. Därtill ökar indexeringen av pensionerna i den allmänna pensionen (via inkomstindex/följsamhetsindex), varför pensionsutbetalningarna för 2022 ökar jämfört med tidigare prognoser. Eftersom pensionsinkomsterna är beskattningsbara leder det även till att kommunala skattunderlaget stärks något.

Pensionskostnader och PO 2022

De pensionsprognoser som tagits fram till kommuner och regioner av pensionsadministratörerna under augusti/september har byggt på inkomstbasbelopp 70 300 för 2022, det vill säga samma som Pensionsmyndighetens föregående prognos. Beräkningsparametrarna tillhandahålls av SKR.
Inkomstbasbeloppet har betydelse pensionskostnaderna i kommuner och regioner. Ett högre IBB gör att nedre gränsen för förmånsbestämd pension höjs. Det innebär lägre pensionskostnader för arbetsgivaren.

Det nya högre inkomstbasbeloppet för 2022 leder till lägre kostnader för intjänande av tjänstepension i kommuner och regioner än tidigare prognosticerat för år 2022. Det innebär att PO för kommuner som genomsnitt skulle bli cirka ½ procent lägre än föreslaget PO 2022. För regionerna handlar det om cirka 1–1½ procentenhet lägre PO i genomsnitt. Prognoserna visar på ökade kostnader för pensionsintjänandet år 2023. Parametrarna är på grund av pandemin ryckiga och prognoserna svårbedömda. Eftersom det är sent på året reviderar vi inte det publicerade preliminära PO för 2022 med nya kalkylerade pensionskostnader.

De föreslagna arbetsgivaravgifterna inklusive kalkylerad PO bygger på kalkylerade pensionskostnader för genomsnittet i respektive sektor. Uppgifterna tas fram för att underlätta för budget och planering. Pensionskostnaderna för den förmånsbestämda delen varierar kraftigt i enskilda kommuner och regioner. Det rekommenderas därför att kommuner och regioner utgår från sina egna pensionskostnader.

Även AKAP-kl-avtalet, som har helt avgiftsbestämd pension, påverkas då beloppsgränsen höjs för att få den högre premien (30 procent). Men effekten är relativt liten eftersom det är få som har inkomster över tak i AKAP, det vill säga för personer födda 1986 och senare.

Håll särskilt koll på egna pensionsgrundande lönesumman

Det är även viktigt att hålla koll på kommunens/regionens egna pensionsgrundande lönesumma, för att få rätt kostnad på den avgiftsbestämda delen i KAP-kl och AKAP-kl. Löneutbetalningarna har utvecklats mycket olika under pandemin, och en del kommuner har 2020 års lönerevision utbetald först 2021. Aktuell statistik från Skatteverket visar på höga ökningstal av lönesumman framförallt i regioner under 2021.

Den avgiftsbestämda delen för 2021 för KAP-kl bokas upp som en kortfristig skuld i bokslutet och betalas ut i mars 2022. Enligt pensionsavtalet är premien 4,5 procent av pensionsgrundande lön. Om lönesumman i kommunen ökar mer än antaget i prognosen kan pensionskostnaden komma att bli högre än vad som bokats upp i bokslutet.

För AKAP-kl är utbetalningar och periodiseringar på kvartal. I bokslutet 2021 bokas kortfristig skuld upp för den avgiftsbestämda pensionen avseende andra halvåret 2021, som betalas ut i mars och juni 2022.

Lägre kalkylerade pensionskostnader påverkar även prisindex

De kalkylerade pensionskostnaderna ingår i PO och påverkar därför prisindexen LPIK (regioner) och PKV (kommuner). Effekten av det högre inkomstbasbeloppet leder till ett lägre PO och därmed till lägre prisindex avseende år 2022 än tidigare prognosticerat/presenterat.

En överslagsberäkning ger vid handen att LPIK år 2022 kan komma att öka med enbart 1,8 procent istället för som tidigare publicerat 2,3 procent. För PKV blir effekten lite mindre, en ökning av 1,8 procent mot tidigare 2,1 procent. ”Nedjusteringen” i prisindexen kan dock komma att motverkas av andra faktorer såsom löner och priser. Siffrorna är osäkra.

Nästa makrobedömning och skatteunderlagsprognos med uppdaterade prisindex publiceras den 16 december.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR